TCBF Cơ cấu đầu tư của Quỹ khắc phục sai lệch cho kỳ định giá ngày 24/05/2021

Kính gửi Quý Nhà Đầu tư,

Techcom Capital công bố thông tin về cơ cấu đầu tư của Quỹ đầu tư Trái phiếu  Techcom – TCBF cho kỳ định giá ngày 24/05/2021 cho ngày giao dịch 25/05/2021 khắc phục sai lệch so với quy định tại Thông tư 98 và Điều lệ Quỹ.

Chi tiết  Quý khách vui lòng xem tại đây.

Trân trọng,

TCBF Cơ cấu đầu tư của Quỹ phát sinh sai lệch cho kỳ định giá ngày 21/05/2021

Kính gửi Quý Nhà Đầu tư,

Techcom Capital công bố thông tin về cơ cấu đầu tư của Quỹ đầu tư Trái phiếu  Techcom – TCBF cho kỳ định giá ngày 21/05/2021 cho ngày giao dịch 24/05/2021 phát sinh sai lệch so với quy định tại Thông tư 98 và Điều lệ Quỹ.

Chi tiết về sai lệch Quý khách vui lòng xem tại đây.

Trân trọng,

TCBF Cơ cấu đầu tư của Quỹ phát sinh sai lệch cho kỳ định giá ngày 20/05/2021

Kính gửi Quý Nhà Đầu tư,

Techcom Capital công bố thông tin về cơ cấu đầu tư của Quỹ đầu tư Trái phiếu  Techcom – TCBF cho kỳ định giá ngày 20/05/2021 cho ngày giao dịch 21/05/2021 phát sinh sai lệch so với quy định tại Thông tư 98 và Điều lệ Quỹ.

Chi tiết về sai lệch Quý khách vui lòng xem tại đây.

Trân trọng,

TCBF Cơ cấu đầu tư của Quỹ khắc phục sai lệch cho kỳ định giá ngày 12/05/2021

Kính gửi Quý Nhà Đầu tư,

Techcom Capital công bố thông tin về cơ cấu đầu tư của Quỹ đầu tư Trái phiếu  Techcom – TCBF cho kỳ định giá ngày 12/05/2021 cho ngày giao dịch 13/05/2021 khắc phục sai lệch so với quy định tại Thông tư 98 và Điều lệ Quỹ.

Chi tiết  Quý khách vui lòng xem tại đây.

Trân trọng,

TCBF Cơ cấu đầu tư của Quỹ phát sinh sai lệch cho kỳ định giá ngày 11/05/2021

Kính gửi Quý Nhà Đầu tư,

Techcom Capital công bố thông tin về cơ cấu đầu tư của Quỹ đầu tư Trái phiếu  Techcom – TCBF cho kỳ định giá ngày 11/05/2021 cho ngày giao dịch 12/05/2021 phát sinh sai lệch so với quy định tại Thông tư 98 và Điều lệ Quỹ.

Chi tiết về sai lệch Quý khách vui lòng xem tại đây.

Trân trọng,