TCFIN: Cơ cấu đầu tư của Quỹ phát sinh sai lệch cho kỳ định giá xác định giá trị tài sản ròng ngày 21/08/2022

Kính gửi Quý Nhà Đầu tư,

Techcom Capital công bố thông tin về cơ cấu đầu tư của Quỹ TCFIN cho kỳ định giá xác định giá trị tài sản ròng ngày 21/08/202 phát sinh sai lệch so với quy định.

Chi tiết  Quý khách vui lòng xem tại đây.

TCFIN: Cơ cấu đầu tư của Quỹ phát sinh sai lệch cho kỳ định giá xác định giá trị tài sản ròng ngày 18/08/2022

Kính gửi Quý Nhà Đầu tư,

Techcom Capital công bố thông tin về cơ cấu đầu tư của Quỹ TCFIN cho kỳ định giá xác định giá trị tài sản ròng ngày 18/08/202 phát sinh sai lệch so với quy định.

Chi tiết  Quý khách vui lòng xem tại đây.

TCFIN: Cơ cấu đầu tư của Quỹ phát sinh sai lệch cho kỳ định giá xác định giá trị tài sản ròng ngày 16/08/2022

Kính gửi Quý Nhà Đầu tư,

Techcom Capital công bố thông tin về cơ cấu đầu tư của Quỹ TCFIN cho kỳ định giá xác định giá trị tài sản ròng ngày 16/08/202 phát sinh sai lệch so với quy định.

Chi tiết  Quý khách vui lòng xem tại đây.

TCFF CBTT Báo cáo tổng kết hoạt động Quản lý Quỹ bán niên năm tài chính 2022.

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương công bố thông tin về Báo cáo tổng kết hoạt động Quản lý Quỹ năm 2022 Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt (TCFF).

Chi tiết về báo cáo vui lòng xem tại file đính kém.

Trân trọng,