TCEF Cơ cấu đầu tư của Quỹ phát sinh sai lệch cho kỳ định giá ngày 29/03/2022

Techcom Capital công bố thông tin về cơ cấu đầu tư của Quỹ đầu tư Cổ phiếu  Techcom – TCEF cho kỳ định giá ngày 29/03/2022 cho ngày giao dịch 30/03/2022 phát sinh sai lệch so với quy định tại Thông tư 98.

Chi tiết về sai lệch vui lòng xem tại đây

Trân trọng,

TCFF CBTT Báo cáo tổng kết hoạt động Quản lý Quỹ năm 2021.

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương công bố thông tin về Báo cáo tổng kết hoạt động Quản lý Quỹ năm 2021 Quỹ TCFF.

Chi tiết về báo cáo vui lòng xem tại file đính kém.

Trân trọng,

TCEF CBTT Báo cáo tổng kết hoạt động Quản lý Quỹ năm 2021.

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương công bố thông tin về Báo cáo tổng kết hoạt động Quản lý Quỹ năm 2021 Quỹ TCEF.

Chi tiết về báo cáo vui lòng xem tại file đính kém.

Trân trọng,

TCBF CBTT Báo cáo tổng kết hoạt động Quản lý Quỹ năm 2021.

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương công bố thông tin về Báo cáo tổng kết hoạt động Quản lý Quỹ năm 2021 Quỹ TCBF.

Chi tiết về báo cáo vui lòng xem tại file đính kém.

Trân trọng,

TCREIT CBTT Báo cáo tổng kết hoạt động Quản lý Quỹ năm 2021.

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương công bố thông tin về Báo cáo tổng kết hoạt động Quản lý Quỹ năm 2021 Quỹ TCREIT.

Chi tiết về báo cáo vui lòng xem tại file đính kém.

Trân trọng,