Sản phẩm dịch vụ

Thông báo về thông tin giao dịch Chứng chỉ Quỹ mở của Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) hiệu lực từ 22/03/2017.

Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) thông báo thông tin giao dịch Chứng chỉ Quỹ mở: Xem tại đây

 

Thông báo về thông tin giao dịch Chứng chỉ Quỹ mở của Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) và Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF) hiệu lực từ 18/10/2016.

Xem thông báo tại đây:

Thông báo thay đổi thời gian đóng sổ lệnh giao dịch CCQ Quỹ đầu tư Cổ phiếu, Trái phiếu Techcom: thời gian đóng sổ lệnh mới 14h45.

Xem thông báo tại đây.

Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT)

Mục tiêu của Quỹ là mang lại lợi dài hạn cho nhà đầu tư nhờ nguồn thu nhập đều đặn và ổn định từ bất động sản và tăng trưởng dài hạn của giá trị bất động sản, dựa trên chiến lược quản lý bất động sản năng động, hiệu quả cũng như đầu tư vào các bất động sản tiềm năng trong tương lai.

 

  1. TCREIT Dieu le Quy
  2. TCREIT Bản cáo bạch

Thông báo về thông tin giao dịch Chứng Chỉ Quỹ mở của Quỹ Đầu tư Trái phiếu (TCBF) hiệu lực từ 09/05/2016.

Thông báo có hiệu lực từ ngày 09/05/2016.

Xem thêm tại đây.