Sản phẩm dịch vụ

TCC Thông báo thay đổi giá dịch vụ mua lại và giá dịch vụ chuyển đổi Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF)

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về việc thay đổi giá dịch vụ mua lại và giá dịch vụ chuyển đổi của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) .

Hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2021.

Giá dịch vụ mua lại:

Giá dịch vụ Nhà Đầu tư phải trả khi bán lại CCQ cho Quỹ:

Thời gian nắm giữ CCQ Giá dịch vụ mua lại

 (% giá trị lệnh bán)

0 đến dưới 6 tháng               1,00%
Từ tròn 6 tháng đến tròn 9 tháng               0,75%
Từ trên 9 tháng đến tròn 12 tháng               0,50%
Từ trên 12 tháng trở lên               0,00%

Giá dịch vụ chuyển đổi chứng chỉ quỹ:

Giá dịch vụ Nhà Đầu tư phải trả khi chuyển đổi từ chứng chỉ quỹ TCBF sang các chứng chỉ quỹ khác của các Quỹ do TCC quản lý

Thời gian nắm giữ CCQ Giá dịch vụ chuyển đổi

 (% giá trị lệnh bán)

0 đến dưới 6 tháng                  1,00%
Từ tròn 6 tháng đến tròn 9 tháng                  0,75%
Từ trên 9 tháng đến tròn 12 tháng                  0,50%
Từ trên 12 tháng trở lên                  0,00%

Chi tiết Quý khách vui lòng xem tại đây.

Trân trọng,

Thông báo chương trình ưu đãi hoàn tiền cho giao dịch chuyển đổi cho khách hàng sở hữu chứng chỉ quỹ

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC) xin trân trọng thông báo về chương trình hoàn tiền cho giao dịch chuyển đổi chứng chỉ quỹ của các Quỹ: (i) Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom, (ii) Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom do TCC quản lý kể từ ngày 01/01/2021.

Nội dung chi tiết, Quý Nhà Đầu tư vui lòng tham khảo tại đây.

Trân trọng

 

TCC Thông báo thay đổi giá dịch vụ mua lại và giá dịch vụ chuyển đổi Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF)

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về việc thay đổi giá dịch vụ mua lại và giá dịch vụ chuyển đổi của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) .

Hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2021

Chi tiết Quý khách vui lòng xem tại đây.

Trân trọng,

TCC Thông báo thay đổi giá dịch vụ mua lại và giá dịch vụ chuyển đổi Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF)

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về việc thay đổi giá dịch vụ mua lại và giá dịch vụ chuyển đổi của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) .

Hiệu lực áp dụng từ ngày 06/05/2020

Chi tiết Quý khách vui lòng xem tại đây.

Trân trọng,

TCEF Thông báo thời gian giao dịch dịp lễ năm 2020

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về thời gian giao dịch dịp lễ năm 2020 của Quỹ Đầu tư cổ phiếu Techcom (TCEF)

Chi tiết  Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng,