Sản phẩm dịch vụ

TCBF TCEF Thay đổi về việc hoàn tiền của chương trình hoàn tiền giao dịch chuyển đổi

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital thông báo về thay đổi liên quan đến việc hoàn tiền của chương trình hoàn tiền cho giao dịch chuyển đổi chứng chỉ quỹ của các Quỹ: Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF), Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF).

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây.

Trân trọng,

TCFF Thông báo cập nhật Bản cáo bạch

Thông báo cập nhật bản cáo bạch Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom hiệu lực ngày 10/10/2019.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Tóm tắt các thay đổi: xem tại đây.

Trân trọng,

TCBF Thông báo cập nhật Bản cáo bạch 09/2019.

Thông báo cập nhật bản cáo bạch Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom hiệu lực ngày 12/9/2019.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

TCBF_Tom tat thay doi Ban cao bach

TCBF Thông báo chương trình hoàn tiền Chứng Chỉ Quỹ mở cho giao dịch chuyển đổi sang Quỹ TCEF

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về chương trình hoàn tiền khi chuyển đổi chứng chỉ Quỹ mở Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) sang Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF).

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây.

Trân trọng,

TCC Thông báo thay đổi giá dịch vụ mua lại và giá dịch vụ chuyển đổi Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF)

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về việc thay đổi giá dịch vụ mua lại và giá dịch vụ chuyển đổi của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) .

Chi tiết Quý khách vui lòng xem tại đây.

Trân trọng,