Thông báo thay đổi thời gian thanh toán chứng chỉ quỹ TCEF và TCFIN

TCC thông báo về việc thay đổi thời gian thanh toán dự kiến của giao dịch chứng chỉ quỹ mở của quỹ TCEF và TCFIN kể từ ngày giao dịch ngày 05/09/2022.

Quý Khách xem chi tiết tại đây:

TCBF Thông báo về việc thay đổi giá dịch vụ mua lại và giá dịch vụ chuyển đổi khi giao dịch Chứng Chỉ Quỹ (CCQ) Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF)

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương (TCC) xin trân trọng thông báo về việc thay đổi giá dịch vụ mua lại và giá dịch vụ chuyển đổi khi giao dịch Chứng Chỉ Quỹ (CCQ) Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) từ kỳ giao dịch ngày 10/03/2022 như sau:

Kính mong Quý Nhà Đầu Tư, các đơn vị đối tác và các tổ chức cung cấp dịch vụ lưu ý các thay đổi trên khi đặt lệnh, nhận lệnh và xử lý lệnh cho các giao dịch của Quỹ.

Chi tiết xem tại Điều lệ Quỹ và Bản Cáo Bạch đăng tải tại địa chỉ website: www.techcomcapital.com.vn

Trân trọng thông báo./.

TCBF Thông báo về chương trình hoàn tiền cho cho các Nhà Đầu tư bị ảnh hưởng bởi thay đổi chính sách giá dịch vụ mua lại chứng chỉ quỹ của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF).

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC) xin trân trọng thông báo về chương trình hoàn tiền cho cho các Nhà Đầu tư  bị ảnh hưởng bởi thay đổi chính sách giá dịch vụ mua lại chứng chỉ quỹ của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF). Nội dung cụ thể như sau:

 1. Nguyên tắc hoàn tiền
 • Đối tượng áp dụng: Nhà Đầu tư mua chứng chỉ quỹ TCBF từ ngày 01/01/2020 đến ngày 09/09/2020 và bán chứng chỉ quỹ TCBF mua trong thời gian trên vào năm 2021 (“NĐT”).
 • Số tiền NĐT được hoàn (VNĐ) = Max {(A – B),0} x Giá trị lệnh bán (chưa trừ thuế, phí), trong đó:
 • A (%) = Giá dịch vụ mua lại chứng chỉ quỹ áp dụng cho giao dịch bán chứng chỉ quỹ của NĐT tại ngày bán chứng chỉ quỹ – Giá dịch vụ mua lại chứng chỉ quỹ công bố tại ngày 06/05/2020 tương ứng với thời gian NĐT nắm giữ chứng chỉ quỹ (xem thêm tại Phụ lục đính kèm thông báo này);
 • B (%) = 0.3% x (Ngày NĐT bán chứng chỉ quỹ – ngày 01/01/2021)/365

Theo đó, 0.3% = Phí quản lý quỹ áp dụng trước ngày 01/01/2021 (mức 1.5%/năm) – Phí quản lý quỹ áp dụng từ ngày 01/01/2021 (mức 1.2%/năm)

+    Giá trị lệnh bán (chưa trừ thuế, phí) = Số lượng chứng chỉ quỹ bán x NAV tại ngày NĐT bán chứng chỉ quỹ

Ngày NĐT bán chứng chỉ quỹ được hiểu là ngày lệnh bán chứng chỉ quỹ của NĐT được khớp lệnh tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

 1. Cách thức triển khai:
 • Thời gian áp dụng: từ ngày 01/01/2021
 • Nhà Đầu tư có giao dịch bán chứng chỉ quỹ như mô tả nêu trên đã hoàn tất khớp lệnh bán sẽ đủ điều kiện nhận hoàn tiền;
 • Nhà Đầu tư được hoàn tiền vào tài khoản chứng khoán mở tại Đại lý phân phối của Quỹ – Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc tháng có giao dịch bán chứng chỉ quỹ.

Kính mong Quý Nhà Đầu tư lưu ý các thay đổi nêu trên trong quá trình giao dịch chứng chỉ quỹ do TCC quản lý.

Thông tin chi tiết, Quý Nhà Đầu tư vui lòng tham khảo tại đây.

TCBF Thông báo về việc dừng chương trình hoàn tiền cho Nhà Đầu tư theo phân hạng kể từ ngày 01/01/2021

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC) xin trân trọng thông báo về việc dừng chương trình hoàn tiền cho Nhà Đầu tư theo phân hạng kể từ ngày 01/01/2021 thay cho thông báo ngày 01/12/2020, thay thế chương trình này Quý Nhà Đầu tư khi mua chứng chỉ Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) sẽ tham gia chương trình tặng iXu do Đại lý phân phối chứng chỉ Quỹ- Công ty cổ phần Chứng Khoán Kỹ Thương triển khai.

Việc chuyển đổi sang chương trình tặng iXu do TCBS thực hiện giúp Nhà Đầu tư nhận được giá trị khuyến mại sớm hơn chương trình cũ (chương trình cũ thanh toán vào ngày làm việc thứ 5 của tháng sau khi Nhà Đầu tư thực hiện giao dịch, chương trình mới tặng iXu khuyến mãi vào 1 ngày làm việc sau khi Nhà Đầu tư thực hiện giao dịch); ngoài ra, Nhà Đầu tư nhận iXu sẽ có nhiều lựa chọn sử dụng iXu như rút tiền mặt hoặc chuyển đổi sang điểm VinID để mua sắm.

Kính mong Quý Nhà Đầu tư lưu ý các thay đổi nêu trên trong quá trình giao dịch chứng chỉ quỹ.

Thông tin chi tiết, Quý khách hàng vui lòng tham khảo tại đây.

TCBF Thông báo giảm phí dịch vụ Quản lý Quỹ kể từ ngày 01/01/2021.

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC) xin trân trọng thông báo về giảm phí dịch vụ Quản lý Quỹ của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) như sau:

 • Mức giá dịch vụ quản lý quỹ mới: 1,2%/NAV/năm.
 • Thời điểm áp dụng:                     từ 01/01/2021.

Mức giá dịch vụ quản lý quỹ hiện tại (1,5%/NAV/năm) sẽ được tiếp tục áp dụng tới hết ngày 31/12/2020.

Thông tin chi tiết Quý khách hàng vui lòng tham khảo tại đây.