TCBF Thông báo về việc thay đổi giá dịch vụ mua lại và giá dịch vụ chuyển đổi khi giao dịch Chứng Chỉ Quỹ (CCQ) Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF)

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương (TCC) xin trân trọng thông báo về việc thay đổi giá dịch vụ mua lại và giá dịch vụ chuyển đổi khi giao dịch Chứng Chỉ Quỹ (CCQ) Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) từ kỳ giao dịch ngày 10/03/2022 như sau:

Kính mong Quý Nhà Đầu Tư, các đơn vị đối tác và các tổ chức cung cấp dịch vụ lưu ý các thay đổi trên khi đặt lệnh, nhận lệnh và xử lý lệnh cho các giao dịch của Quỹ.

Chi tiết xem tại Điều lệ Quỹ và Bản Cáo Bạch đăng tải tại địa chỉ website: www.techcomcapital.com.vn

Trân trọng thông báo./.