TCBF Thông báo về chương trình hoàn tiền cho cho các Nhà Đầu tư bị ảnh hưởng bởi thay đổi chính sách giá dịch vụ mua lại chứng chỉ quỹ của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF).

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC) xin trân trọng thông báo về chương trình hoàn tiền cho cho các Nhà Đầu tư  bị ảnh hưởng bởi thay đổi chính sách giá dịch vụ mua lại chứng chỉ quỹ của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF). Nội dung cụ thể như sau:

  1. Nguyên tắc hoàn tiền
  • Đối tượng áp dụng: Nhà Đầu tư mua chứng chỉ quỹ TCBF từ ngày 01/01/2020 đến ngày 09/09/2020 và bán chứng chỉ quỹ TCBF mua trong thời gian trên vào năm 2021 (“NĐT”).
  • Số tiền NĐT được hoàn (VNĐ) = Max {(A – B),0} x Giá trị lệnh bán (chưa trừ thuế, phí), trong đó:
  • A (%) = Giá dịch vụ mua lại chứng chỉ quỹ áp dụng cho giao dịch bán chứng chỉ quỹ của NĐT tại ngày bán chứng chỉ quỹ – Giá dịch vụ mua lại chứng chỉ quỹ công bố tại ngày 06/05/2020 tương ứng với thời gian NĐT nắm giữ chứng chỉ quỹ (xem thêm tại Phụ lục đính kèm thông báo này);
  • B (%) = 0.3% x (Ngày NĐT bán chứng chỉ quỹ – ngày 01/01/2021)/365

Theo đó, 0.3% = Phí quản lý quỹ áp dụng trước ngày 01/01/2021 (mức 1.5%/năm) – Phí quản lý quỹ áp dụng từ ngày 01/01/2021 (mức 1.2%/năm)

+    Giá trị lệnh bán (chưa trừ thuế, phí) = Số lượng chứng chỉ quỹ bán x NAV tại ngày NĐT bán chứng chỉ quỹ

Ngày NĐT bán chứng chỉ quỹ được hiểu là ngày lệnh bán chứng chỉ quỹ của NĐT được khớp lệnh tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

  1. Cách thức triển khai:
  • Thời gian áp dụng: từ ngày 01/01/2021
  • Nhà Đầu tư có giao dịch bán chứng chỉ quỹ như mô tả nêu trên đã hoàn tất khớp lệnh bán sẽ đủ điều kiện nhận hoàn tiền;
  • Nhà Đầu tư được hoàn tiền vào tài khoản chứng khoán mở tại Đại lý phân phối của Quỹ – Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc tháng có giao dịch bán chứng chỉ quỹ.

Kính mong Quý Nhà Đầu tư lưu ý các thay đổi nêu trên trong quá trình giao dịch chứng chỉ quỹ do TCC quản lý.

Thông tin chi tiết, Quý Nhà Đầu tư vui lòng tham khảo tại đây.