Điều chỉnh sai lệch của DMĐT của quỹ

TCBF Cơ cấu đầu tư của Quỹ khắc phục sai lệch cho kỳ định giá ngày 21/07/2021

Kính gửi Quý Nhà Đầu tư,

Techcom Capital công bố thông tin về cơ cấu đầu tư của Quỹ đầu tư Trái phiếu  Techcom – TCBF cho kỳ định giá ngày 21/07/2021 cho ngày giao dịch 22/07/2021 khắc phục sai lệch so với quy định tại Thông tư 98 và Điều lệ Quỹ.

Chi tiết  Quý khách vui lòng xem tại đây.

Trân trọng,

TCBF Cơ cấu đầu tư của Quỹ phát sinh sai lệch cho kỳ định giá ngày 20/07/2021

Kính gửi Quý Nhà Đầu tư,

Techcom Capital công bố thông tin về cơ cấu đầu tư của Quỹ đầu tư Trái phiếu  Techcom – TCBF cho kỳ định giá ngày 20/07/2021 cho ngày giao dịch 21/07/2021 phát sinh sai lệch so với quy định tại Thông tư 98 và Điều lệ Quỹ.

Chi tiết về sai lệch Quý khách vui lòng xem tại đây.

Trân trọng,

TCBF Cơ cấu đầu tư của Quỹ phát sinh sai lệch cho kỳ định giá ngày 19/07/2021

Kính gửi Quý Nhà Đầu tư,

Techcom Capital công bố thông tin về cơ cấu đầu tư của Quỹ đầu tư Trái phiếu  Techcom – TCBF cho kỳ định giá ngày 19/07/2021 cho ngày giao dịch 20/07/2021 phát sinh sai lệch so với quy định tại Thông tư 98 và Điều lệ Quỹ.

Chi tiết về sai lệch Quý khách vui lòng xem tại đây.

Trân trọng,

TCBF Cơ cấu đầu tư của Quỹ phát sinh sai lệch cho kỳ định giá ngày 18/07/2021

Kính gửi Quý Nhà Đầu tư,

Techcom Capital công bố thông tin về cơ cấu đầu tư của Quỹ đầu tư Trái phiếu  Techcom – TCBF cho kỳ định giá ngày 18/07/2021 cho ngày giao dịch 19/07/2021 phát sinh sai lệch so với quy định tại Thông tư 98 và Điều lệ Quỹ.

Chi tiết về sai lệch Quý khách vui lòng xem tại đây.

Trân trọng,

TCBF Cơ cấu đầu tư của Quỹ phát sinh sai lệch cho kỳ định giá ngày 15/07/2021

Kính gửi Quý Nhà Đầu tư,

Techcom Capital công bố thông tin về cơ cấu đầu tư của Quỹ đầu tư Trái phiếu  Techcom – TCBF cho kỳ định giá ngày 15/07/2021 cho ngày giao dịch 16/07/2021 phát sinh sai lệch so với quy định tại Thông tư 98 và Điều lệ Quỹ.

Chi tiết về sai lệch Quý khách vui lòng xem tại đây.

Trân trọng,