TCFF CBTT Báo cáo tổng kết hoạt động Quản lý Quỹ bán niên năm tài chính 2022.

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương công bố thông tin về Báo cáo tổng kết hoạt động Quản lý Quỹ năm 2022 Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt (TCFF).

Chi tiết về báo cáo vui lòng xem tại file đính kém.

Trân trọng,