TCBF – TCC công bố thông tin về việc áp dụng cơ chế phân bổ theo tỷ lệ (pro-rata) cho việc mua lại CCQ từ kỳ định giá ngày 23.05 và 24.05.2023

TCC công bố tình hình thực hiện cơ chế phân bổ theo tỷ lệ cho việc mua lại chứng chỉ Quỹ TCBF cho kỳ định giá ngày 23.05 và 24.05.2023.

Kính mời Quý Nhà đầu tư xem Báo cáo giám sát của ngân hàng giám sát Standard Chartered tại đây:

TCBF – TCC công bố thông tin về việc áp dụng cơ chế phân bổ theo tỷ lệ (pro-rata) cho việc mua lại CCQ từ kỳ định giá ngày 22.05 và 23.05.2023

TCC công bố tình hình thực hiện cơ chế phân bổ theo tỷ lệ cho việc mua lại chứng chỉ Quỹ TCBF cho kỳ định giá ngày 22.05 và 23.05.2023.

Kính mời Quý Nhà đầu tư xem Báo cáo giám sát của ngân hàng giám sát Standard Chartered tại đây:

TCBF – TCC công bố thông tin về việc áp dụng cơ chế phân bổ theo tỷ lệ (pro-rata) cho việc mua lại CCQ từ kỳ định giá ngày 19.05.2023

TCC công bố tình hình thực hiện cơ chế phân bổ theo tỷ lệ cho việc mua lại chứng chỉ Quỹ TCBF cho kỳ định giá ngày 19.05.2023.

Kính mời Quý Nhà đầu tư xem Báo cáo giám sát của ngân hàng giám sát Standard Chartered tại đây:

TCBF – TCC công bố thông tin về việc áp dụng cơ chế phân bổ theo tỷ lệ (pro-rata) cho việc mua lại CCQ từ kỳ định giá ngày 18.05.2023

TCC công bố tình hình thực hiện cơ chế phân bổ theo tỷ lệ cho việc mua lại chứng chỉ Quỹ TCBF cho kỳ định giá ngày 18.05.2023.

Kính mời Quý Nhà đầu tư xem Báo cáo giám sát của ngân hàng giám sát Standard Chartered tại đây:

TCBF – TCC công bố thông tin về việc áp dụng cơ chế phân bổ theo tỷ lệ (pro-rata) cho việc mua lại CCQ từ kỳ định giá ngày 17.05.2023

TCC công bố tình hình thực hiện cơ chế phân bổ theo tỷ lệ cho việc mua lại chứng chỉ Quỹ TCBF cho kỳ định giá ngày 17.05.2023.

Kính mời Quý Nhà đầu tư xem Báo cáo giám sát của ngân hàng giám sát Standard Chartered tại đây: