TCEF CBTT Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2021 lần thứ hai ngày 30/05/2022.

Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2021 lần thứ hai Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF).

Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm.

TCBF Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư năm tài chính 2020 lần thứ hai tổ chức ngày 19/05/2021.

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2020 Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF).

Chi tiết Quý khách vui lòng xem tại:

  1. CBTT BB NQ
  2. TCBF Bien ban hop
  3. TCBF Nghi quyet
  4. TCBF CBTT DLQ
  5. TCBF Dieu le Quy
  6. TCBF Du thao Ban cao bach (gửi UBCK ngày 20/05/2021)

Trân trọng,

TCREIT Thay đổi thành viên Ban Điều hành quản lý mảng bất động sản

Thay đổi thành viên Ban Điều hành quản lý mảng bất động sản của Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT)

Căn cứ quyết định số 011103_21_QĐ-TCC ban hành ngày 11/03/2021, Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương thông báo về việc thay đổi thành viên Ban Điều hành quản lý mảng bất động sản Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT) như sau:

 

(i) Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Điều hành    quản lý mảng bất động sản Quỹ TCREIT đối với

 

Ông Phạm Tùng Lâm

Ông Nguyễn Đức Thiện

(ii)       Bổ nhiệm chức danh Thành viên Ban Điều hành quản lý mảng bất động sản Quỹ TCREIT đối với

 

Nguyễn Thị Thúy

Nguyễn Vân Anh

(iii)           Hiệu lực của quyết định

 

15/03/2021

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.