QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN MUA LẠI CHỨNG CHỈ QUỸ TCBF TRÊN CƠ CHẾ PHÂN BỔ BÌNH ĐẲNG (PRO-RATA)

QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN MUA LẠI CHỨNG CHỈ QUỸ TCBF TRÊN CƠ CHẾ PHÂN BỔ BÌNH ĐẲNG (PRO-RATA)

Quy trình thực hiện cơ chế được quản lý bởi Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (“TCC”) như sau:

Thời gian Công việc
Trước 14h45 ngày T-1(*) Khách hàng đặt lệnh bán chứng chỉ quỹ trên ứng dụng TCInvest của Đại lý phân phối của Quỹ TCBF – Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“TCBS”) .
Sau 14h45 ngày T-1 TCBS kiểm tra lệnh của Khách hàng và nhập thông tin lệnh vào hệ thống của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”) trước thời điểm hết hạn nhận lệnh của VSD.
10h ngày T (**) Ngân hàng Standard Chartered gửi báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng (“NAV”) của quỹ tới TCC, trong đó có số dư tiền mặt và các nghĩa vụ phải trả của Quỹ.
11h ngày T TCC xác nhận NAV của Quỹ, gửi Ngân hàng Standard Chartered và TCBS.
14h15 ngày T VSD gửi danh sách Khách hàng đặt đặt lệnh cho TCC và TCBS thông qua hệ thống VSD.
14h30 ngày T Ngân hàng Standard Chartered nhập thông tin NAV lên hệ thống VSD.
15h ngày T VSD gửi báo cáo tổng hợp lệnh bán được tính theo NAV/chứng chỉ quỹ qua hệ thống VSD tới TCC.
15h30 ngày T TCC nhập số tiền mà Quỹ có thể mua lại tối đa vào hệ thống VSD.
16h ngày T

VSD tính toán số lượng CCQ mua lại = Số tiền Quỹ có thể mua lại tối đa/Tổng giá trị lệnh đặt bán của Nhà đầu tư * Số lượng CCQ đặt bán.

VSD gửi Báo cáo tổng hợp kết quả giao dịch và Danh sách NĐT được thanh toán tiền chi tiết cho TCC, TCBS và Ngân hàng Standard Chartered.

16h15 ngày T TCBS thông báo kết quả khớp lệnh tới Khách hàng.
16h30 ngày T TCC lập lệnh thanh toán tiền cho Khách hàng gửi Ngân hàng Standard Chartered. Ngân hàng đối chiếu lệnh thanh toán tiền với Báo cáo Danh sách NĐT được thanh toán tiền chi tiết do VSD cung cấp. Nếu khớp thông tin thì thực hiện duyệt lệnh thanh toán tiền cho Khách hàng bán chứng chỉ quỹ.

(*) Ngày T-1 là ngày Khách hàng đặt lệnh bán chứng chỉ quỹ và TCBS gửi lệnh này lên hệ thống VSD
(**) Ngày T là ngày VSD thông báo kết quả khớp lệnh của Khách hàng

Quy định thực hiện mua lại của Quỹ TCBF:

Từ ngày 21/11/2022, Quỹ TCBF thực hiện mua lại chứng chỉ quỹ theo nguyên tắc Phân bổ bình đẳng (Pro-rata hay còn gọi là Phân bổ một phần):

Giá trị thực hiện là số dư tiền mặt trừ các nghĩa vụ phải trả của Quỹ cho các đối tác, theo Báo cáo về thay đổi Giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ do ngân hàng Standard Chartered lập ngày T.

Giá trị đăng ký bán là giá trị của tổng các giao dịch đặt bán chứng chỉ quỹ của các Khách hàng đặt lệnh ngày T-1 tính theo NAV/CCQ trên Báo cáo về thay đổi Giá trị tài sản ròng của Quỹ TCBF do Ngân hàng Standard Chartered lập ngày T.

  1. Nếu Giá trị thực hiện lớn hơn hoặc bằng Giá trị đăng ký bán thì 100% giá trị đăng ký bán của Khách hàng đặt tại ngày T-1 sẽ được Quỹ mua lại
  2. Nếu Giá trị thực hiện nhỏ hơn Giá trị đăng ký bán:
    • Quỹ TCBF thực hiện mua lại một phần Giá trị đăng ký bán của các Khách hàng đặt lệnh ngày T-1 (và giao dịch vào ngày T) trên nguyên tắc Phân bổ bình đẳng (Pro-rata hay Phân bổ một phần) vớicùng một tỷ lệ – tức là phần giá trị được thực hiện sẽ được phân bổ cho tất cả các Khách hàng đăng ký bán và đặt lệnh bán vào ngày T-1 theo cùng một tỷ lệ bằng Giá trị thực hiện / Giá trị đăng ký bán.
    • Các lệnh bán cho phần còn lại chưa thực hiện được của Giá trị đăng ký bán sẽ tự động hết hiệu lực theo quy định. Khách hàng có thể đặt lại lệnh bán mới cho số lượng CCQ còn lại cần bán thêm.

Ví dụ minh họa:

Tại ngày 24/11/2022, có 100 Khách hàng đặt các lệnh bán giá trị 1 tỷ đồng mỗi người, vậy Giá trị đăng ký bán sẽ là: 100 x 1 = 100 tỷ đồng

  • Trường hợp 1: Nếu Giá trị thực hiện (là giá trị có thể mua lại của Quỹ) là 120 tỷ đồng, thì Quỹ sẽ mua lại 100% Giá trị đăng ký bán. Tức là 100 Khách hàng sẽ nhận bằng với giá trị của lệnh đặt bán, bằng 1 tỷ đồng (trước thuế và phí)
  • Trường hợp 2: Nếu Giá trị thực hiện là 80 tỷ đồng, thì Quỹ sẽ thực hiện mua lại một phần lệnh bán theo tỷ lệ 80/100 = 0.8, hay tương đương 80% Giá trị đăng ký bán. Như vậy, mỗi Khách hàng sẽ được thực hiện 80% giá trị lệnh bán của mình, tương đương 800 triệu đồng (80% x 1 tỷ đồng = 0.8 tỷ đồng).

Phần giá trị lệnh bán chưa thực hiện được là 20 tỷ đồng (hay 0.2 tỷ đồng mỗi người) sẽ tự động được huỷ theo quy định. Khách hàng có thể đặt lại phần lệnh bán chưa khớp khi cần. 

Ở đây:

Giá trị thực hiện là số dư tiền mặt trừ đi các nghĩa vụ phải trả của Quỹ cho các đối tác được thể hiện trên Báo cáo về thay đổi Giá trị tài sản ròng của Quỹ TCBF do Ngân hàng Standard Chartered lập ngày 25/11/2022

Giá trị đăng ký bán là giá trị của tổng các giao dịch đặt bán chứng chỉ quỹ của các khách hàng đặt lệnh ngày 24/11/2022 tính theo NAV/CCQ trên Báo cáo về thay đổi Giá trị tài sản ròng của Quỹ TCBF do Ngân hàng Standard Chartered lập ngày 25/11/2022.

Đại lý phân phối sẽ thông báo đến Khách hàng số lượng chứng chỉ quỹ thực khớp sau khi có kết quả phân bổ khớp lệnh của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam vào ngày 25/11/2022.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.techcomcapital.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/1-1.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}