Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) thông báo về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Quỹ.

Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) thông báo về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Quỹ.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/04/2016

1. Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Xem tại đây

2. Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều lệ Quỹ: Xem tại đây

3. Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản: Xem tại đây

4. Quyết định của Nhà Đầu Tư Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom: Xem tại đây

5. Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom: Xem tại đây

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.techcomcapital.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/1-1.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}