Thông báo thay đổi thời gian thanh toán chứng chỉ quỹ TCEF và TCFIN

TCC thông báo về việc thay đổi thời gian thanh toán dự kiến của giao dịch chứng chỉ quỹ mở của quỹ TCEF và TCFIN kể từ ngày giao dịch ngày 05/09/2022.

Quý Khách xem chi tiết tại đây:

TCFF Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư năm tài chính 2020 lần thứ hai tổ chức ngày 25/05/2021

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2020 lần thứ hai Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom (TCFF).

Chi tiết:

Trân trọng

TCEF Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư năm tài chính 2020 lần thứ hai tổ chức ngày 20/05/2021.

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2020 lần thứ hai Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF).

Chi tiết:

Trân trọng,

TCBF Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư năm tài chính 2020 lần thứ hai tổ chức ngày 19/05/2021.

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2020 Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF).

Chi tiết Quý khách vui lòng xem tại:

  1. CBTT BB NQ
  2. TCBF Bien ban hop
  3. TCBF Nghi quyet
  4. TCBF CBTT DLQ
  5. TCBF Dieu le Quy
  6. TCBF Du thao Ban cao bach (gửi UBCK ngày 20/05/2021)

Trân trọng,