Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF) thông báo về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Quỹ và Bản cáo bạch.

Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF) thông báo về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Quỹ và Bản cáo bạch.

Điều lệ Quỹ: 
Điều lệ sửa đổi bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 18/10/2016 và thay thế cho các Điều lệ Quỹ ban hành trước đây.

Xem thêm tại đây.

Bản cáo bạch:
Bản cáo bạch đã được đăng ký với UBCKNN ngày 18/10/2016. Theo quy định tại khoản 3 Điều 8 TT183/2011/TT-BTC Hướng dẫn về việc thành lập và Quản lý Quỹ mở, sau thời hạn 15 ngày kể từ ngày nộp bản cáo bạch cập nhật cho UBCK và không nhận được ý kiến phản đối bằng văn bản, bản cáo bạch được cung cấp cho các tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan, đại lý phân phối và nhà đầu tư.

Xem thêm tại đây.

Xem phụ lục tại đây.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.techcomcapital.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/1-1.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}