Bản cáo bạch và phụ lục bản cáo bạch của Quỹ đầu tư Bất Động Sản Techcom (TCREIT)

Bản cáo bạch và phụ lục bản cáo bạch của Quỹ đầu tư Bất Động Sản Techcom (TCREIT)

1. Bản cáo bạch Quỹ TCREIT: Xem tại đây.

2. Phụ lục 1: Điều lệ tổ chức và hoạt động: Xem tại đây.

3. Phụ lục 2: Giấy chứng nhận đăng ký chào bán CCQ ra công chúng: Xem tại đây.

4. Phụ lục 3: Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ đại chúng: Xem tại đây.

5. Phụ lục 4: Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý Quỹ: Xem tại đây.

6. Phụ lục 5: Hợp đồng lưu ký, giám sát Quỹ đầu tư Chứng khoán: Xem tại đây.

7. Phụ lục 6:

  • Biên bản họp Đại hội Nhà Đầu Tư lần thứ nhất (T7/2016): Xem tại đây.
  • Nghị Quyết Đại hội Nhà Đầu Tư lần thứ nhất (T7/2016): Xem tại đây.
  • Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu Tư (T8/2016): Xem tại đây.

8. Phụ lục 7: Báo cáo danh mục đầu tư Quỹ TCREIT: Xem tại đây.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.techcomcapital.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/1-1.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}