Báo cáo thường niên

TCREIT CBTT Báo cáo Bán niên năm tài chính 2021

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về báo cáo bán niên 2021 Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam TCREIT

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây.

Trân trọng,

TCBF CBTT Báo cáo Bán niên năm tài chính 2021

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về báo cáo bán niên 2021 Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom TCBF

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây.

Trân trọng,

TCEF CBTT Báo cáo bán niên 2021

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về báo cáo bán niên 2021 Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom TCEF

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây.

 

Trân trọng,

TCFF CBTT Báo cáo bán niên 2021

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về báo cáo bán niên 2021 Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom TCFF

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây.

Trân trọng,

TCREIT Công bố Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm tài chính 2021.

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm tài chính 2021 của Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam TCREIT.

Chi tiết báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây.

Báo cáo hoạt động công ty QLQ vui lòng xem tại đây.

Trân trọng,