Thông báo phí

TCBF TCEF Thay đổi về việc hoàn tiền của chương trình hoàn tiền giao dịch chuyển đổi

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital thông báo về thay đổi liên quan đến việc hoàn tiền của chương trình hoàn tiền cho giao dịch chuyển đổi chứng chỉ quỹ của các Quỹ: Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF), Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF).

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây.

Trân trọng,

TCBF Thông báo cập nhật Bản cáo bạch 09/2019.

Thông báo cập nhật bản cáo bạch Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom hiệu lực ngày 12/9/2019.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

TCBF_Tom tat thay doi Ban cao bach

TCBF Thông báo chương trình hoàn tiền Chứng Chỉ Quỹ mở cho giao dịch chuyển đổi sang Quỹ TCEF

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về chương trình hoàn tiền khi chuyển đổi chứng chỉ Quỹ mở Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) sang Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF).

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây.

Trân trọng,

TCC Thông báo thay đổi giá dịch vụ mua lại và giá dịch vụ chuyển đổi Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF)

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về việc thay đổi giá dịch vụ mua lại và giá dịch vụ chuyển đổi của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) .

Chi tiết Quý khách vui lòng xem tại đây.

Trân trọng,

THÔNG BÁO HUỶ BỎ BẢO LƯU THÂM NIÊN ĐỐI VỚI GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ

Kính gửi:  Quý Nhà Đầu tư

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương (TCC) xin trân trọng thông báo về việc huỷ bỏ quy định về bảo lưu thâm niên đối với các lệnh chuyển đổi giữa các Quỹ mở do TCC quản lý cụ thể như sau:

Nội dung Áp dụng đối với Thời gian hiệu lực
 

Hủy bỏ quy định về bảo lưu thâm niên đối với các lệnh chuyển đổi giữa các Quỹ mở do TCC quản lý

Lệnh chuyển đổi CCQ từ Quỹ Đầu tư Trái phiếu linh hoạt Techcom (TCFF) sang các Quỹ mở khác do TCC quản lý 12/06/2019
Lệnh chuyển đổi CCQ từ Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) sang các Quỹ mở khác do TCC quản lý 08/07/2019
Lệnh chuyển đổi CCQ từ Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF) sang các Quỹ mở khác do TCC quản lý 14/08/2019

Kính mong Quý Nhà Đầu Tư, các đơn vị đối tác và các tổ chức cung cấp dịch vụ lưu ý các thay đổi trên khi đặt lệnh, nhận lệnh và xử lý lệnh cho các giao dịch của Quỹ.

Chi tiết xem tại Điều lệ Quỹ và Bản Cáo Bạch đăng tải tại địa chỉ website: www.techcomcapital.com.vn

Trân trọng thông báo./.

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

Tổng Giám đốc

Đặng Lưu Dũng