Thông báo phí

TCBF Thông báo chương trình hoàn tiền Chứng Chỉ Quỹ mở cho giao dịch chuyển đổi sang Quỹ TCEF

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về chương trình hoàn tiền khi chuyển đổi chứng chỉ Quỹ mở Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) sang Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF).

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây.

Trân trọng,

TCC Thông báo thay đổi giá dịch vụ mua lại và giá dịch vụ chuyển đổi Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF)

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về việc thay đổi giá dịch vụ mua lại và giá dịch vụ chuyển đổi của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) .

Chi tiết Quý khách vui lòng xem tại đây.

Trân trọng,

THÔNG BÁO HUỶ BỎ BẢO LƯU THÂM NIÊN ĐỐI VỚI GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ

Kính gửi:  Quý Nhà Đầu tư

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương (TCC) xin trân trọng thông báo về việc huỷ bỏ quy định về bảo lưu thâm niên đối với các lệnh chuyển đổi giữa các Quỹ mở do TCC quản lý cụ thể như sau:

Nội dung Áp dụng đối với Thời gian hiệu lực
 

Hủy bỏ quy định về bảo lưu thâm niên đối với các lệnh chuyển đổi giữa các Quỹ mở do TCC quản lý

Lệnh chuyển đổi CCQ từ Quỹ Đầu tư Trái phiếu linh hoạt Techcom (TCFF) sang các Quỹ mở khác do TCC quản lý 12/06/2019
Lệnh chuyển đổi CCQ từ Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) sang các Quỹ mở khác do TCC quản lý 08/07/2019
Lệnh chuyển đổi CCQ từ Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF) sang các Quỹ mở khác do TCC quản lý 14/08/2019

Kính mong Quý Nhà Đầu Tư, các đơn vị đối tác và các tổ chức cung cấp dịch vụ lưu ý các thay đổi trên khi đặt lệnh, nhận lệnh và xử lý lệnh cho các giao dịch của Quỹ.

Chi tiết xem tại Điều lệ Quỹ và Bản Cáo Bạch đăng tải tại địa chỉ website: www.techcomcapital.com.vn

Trân trọng thông báo./.

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

Tổng Giám đốc

Đặng Lưu Dũng

TCBF TCEF Thông báo chương trình hoàn tiền Chứng Chỉ Quỹ mở

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về chương trình hoàn tiền chứng chỉ Quỹ mở Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF).

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây.

Trân trọng,

TCC thông báo thay đổi giá dịch vụ chuyển đổi giao dịch chứng chỉ Quỹ mở

Kính gửi Quý khách,
Techcom Capital công bố thông tin về việc thay đổi giá dịch vụ chuyển đổi giao dịch chứng chỉ Quỹ mở có hiệu lực từ ngày 17/06/2019.
Chi tiết về thông báo Quý khách vui lòng xem tại đây.
Trân trọng,