Techcom Capital công bố thông tin về việc Hội đồng Quản trị thông qua nội dung triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng Vốn điều lệ

TẠI ĐÂY