TCFIN CBTT Chào bán chứng chỉ Quỹ lần đầu ra công chúng

Công bố thông tin về việc chào bán chứng chỉ Quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom (TCFIN).

– Thời gian đăng ký chào bán: Từ ngày 13/05/2022 tới hết ngày 08/07/2022

– Thời hạn nhận đăng ký mua/thanh toán: Từ ngày 13/05/2022 tới ngày 08/07/2022 

Tiền thanh toán mua chứng chỉ quỹ cần được ghi có vào tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng giám sát trước 17h00 ngày 08/07/2022

– Giá trị đăng ký mua tối thiểu: 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng Việt Nam)    

Lưu ý: Thời gian chào bán chứng chỉ quỹ có thể kết thúc sớm hơn thời hạn đăng ký mua nêu trên nếu đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

+ Tổng giá trị đăng ký mua tối thiểu là 50 tỷ đồng Việt Nam

+ Có ít nhất 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua chứng chỉ quỹ

+ Thời hạn đăng ký mua chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư tối thiểu là 20 ngày kể từ ngày đầu tiên nhận đăng ký mua, được ghi trong thông báo chào bán của công ty quản lý quỹ.

Trong trường hợp kết thúc sớm hơn thời hạn nhận đăng ký mua/thanh toán nêu trên, tối thiểu 3 ngày làm việc trước ngày kết thúc thời hạn nhận đăng ký mua/thanh toán, Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ thông báo cụ thể về ngày kêt thúc thời hạn nhận đăng ký mua/thanh toán trên trang thông tin điện tử của Công ty.

•    Danh sách các đại lý phân phối:
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương TCBS

•    Hình thức thanh toán:

Nhà đầu tư thực hiện thanh toán tiền mua chứng chỉ quỹ bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp đến tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng giám sát bằng tiền Đồng Việt Nam, chi tiết như sau:
 

Số tài khoản IPO: 122.10.00.236293.5
Tên tài khoản: QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG VÀ TÀI CHÍNH TECHCOM 
Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành

Số tiền đăng ký mua: …………………………… (VND)
Nội dung: [Họ tên nhà đầu tư] [Số tài khoản giao dịch CCQ mở] mua IPO CCQ TCFIN

Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tại nội dung file đính kèm