TCBS công bố thông tin về việc sửa đổi bổ sung điều lệ Quỹ Đầu tư Cổ phiếu (TCEF), Quỹ Đầu tư Trái phiếu (TCBF)

TCBS công bố thông tin về việc sửa đổi bổ sung điều lệ Quỹ Đầu tư Cổ phiếu (TCEF), Quỹ Đầu tư Trái phiếu (TCBF)

1.      Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom CBTT về việc sửa đổi bổ sung điều lệ.

– Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Xem tại đây.

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ: Xem tại đây.

– Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản: Xem tại đây.

– Quyết định của Nhà Đầu Tư: Xem tại đây.

– Phụ lục 5: Sửa đổi Điều Lệ Quỹ đầu tư Cổ phiếu: Xem tại đây. 

 

2.      Quỹ Đầu tư Trái  phiếu Techcom CBTT về việc sửa đổi bổ sung điều lệ.

– Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Xem tại đây.

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ: Xem tại đây.

– Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản: Xem tại đây.

– Quyết định của Nhà Đầu Tư: Xem tại đây.

– Phụ lục 5: Sửa đổi Điều Lệ Quỹ đầu tư Cổ phiếu: Xem tại đây. 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.techcomcapital.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/1-1.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}