Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – TCBF (ngày 19/05/2017)

1. Báo cáo giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) – Tuần từ 11/05/2017 đến 17/05/2017  :

Link: TCBF_BC_Tuan_20170517

2. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ:

Link: TCBF_BaoCaoThayDoiGiaTriTSR_PL26_Tuan_20170517

3. Báo cáo giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) – Ngày  17/05/2017  :

Link: TCBF_BC_Ky_20170517