Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – TCBF (ngày 05/07/2017)

1. Báo cáo giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) – Tuần từ 15/06/2017 đến 21/06/2017  :

Link: TCBF_BC_Tuan_20170705

2. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ:

Link: TCBF_BaoCaoThayDoiGiaTriTSR,GiaoDichChungChi_QuyMo_TT183_PL26_Tuan_20170…

3. Báo cáo giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) – Ngày  22/06/2017  :

Link: TCBF_BC_Ky_20170705