QUỸ MỞ LÀ GÌ?

Quỹ mở là quỹ được góp vốn bởi nhiều nhà đầu tư có cùng mục tiêu đầu tư và được quản lý chuyên nghiệp bởi các chuyên gia đầu tư của công ty quản lý quỹ. Quỹ được gọi là “mở” vì các khoản đầu tư vào quỹ không hề có kỳ hạn cố định nào, nhà đầu tư có thể tham gia vào quỹ và rút vốn ra khỏi quỹ bất kỳ lúc nào.

Hoạt động đầu tư của quỹ mở

Một quỹ mở thường đầu tư vào một danh mục nhiều chứng khoán đa dạng. Tất cả các quỹ mở đều có mục tiêu đầu tư đã được đề ra trước để nhà điều hành quỹ có định hướng xác định chiến lược đầu tư phù hợp nhất cho quỹ. Các quỹ mở trái phiếu thường mang lại mức lợi nhuận ổn định, có mức rủi ro thấp, trong khi các quỹ mở cổ phiếu thường mang lại lợi nhuận cao hơn và có mức rủi ro lớn hơn.

Nhà đầu tư quỹ mở

Các nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ của quỹ mở là cổ đông của quỹ mở. Họ gởi tiền vào quỹ mở để đầu tư các chứng khoán như cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và tiền gửi có kỳ hạn.

Lợi nhuận của quỹ mở

Một quỹ mở có thể sinh lợi từ các chứng khoán mà quỹ mở sở hữu theo 4 cách sau đây:

  • Giá trị cổ phiếu tăng
  • Nhận cổ tức từ cổ phiếu
  • Nhận lãi từ trái phiếu
  • Nhận lãi từ chứng chỉ tiền gửi hoặc tiền gửi có kỳ hạn.

Nhưng quỹ mở cũng có thể giảm giá trị khi thị trường chứng khoán sụt giảm.

Tổng tài sản quỹ quản lý

Tất cả tiền và các danh mục đầu tư đều thuộc về các nhà đầu tư, không thuộc sở hữu của công ty quản lý quỹ. Tiền của quỹ mở chỉ được phép đầu tư vào chứng khoán và các tài sản khác được nhà nước cho phép, và không bao giờ được đầu tư vào chính công ty quản lý quỹ.

Giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ mở là tổng giá trị của tất cả các tài sản của quỹ trừ đi tổng chi phí và các khoản nợ phải trả của quỹ tại một thời điểm. Các quỹ mở tại Việt Nam thực hiện cập nhật và công bố NAV trên website ít nhất 1 lần/tuần.

Công ty quản lý quỹ

Công ty quản lý quỹ là công ty thay mặt nhà đầu tư quản lý và thực hiện hoạt động đầu tư của quỹ mở một cách chuyên nghiệp.