TCEF CBTT Tài liệu Đại hội Nhà Đầu tư bất thường năm 2022 theo hình thức tham dự trực tiếp

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF), Quỹ TCEF trân trọng thông báo và kính mời Quý Nhà Đầu tư đến tham dự:

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG NĂM 2022 QUỸ TCEF

Thời gian               : 14h00 Thứ ba ngày 25/10/2022.

Địa điểm                 :Phòng họp tầng 3 – Tòa nhà Techcombank C5 – D’Capitale, 119 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hình thức               : Họp trực tiếp.

Hình thức tham dự : Họp trực tiếp tại Đại hội, hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội, hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty TCC theo quy định.

Đối tượng tham dự : Tất cả các Nhà Đầu tư sở hữu chứng chỉ quỹ theo danh sách được chốt vào ngày 22/09/2022.

Toàn bộ Tài liệu Đại hội được đăng tải tại đây.

TCFIN CBTT Đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ của bà Phạm Diệu Linh.

Ngày 20/09/2022, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương nhận được Đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom (TCFIN), nội dung như sau:

  • Lý do từ nhiệm: Bà Phạm Diệu Linh không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom (TCFIN) vì lý do cá nhân.
  • Thời gian từ nhiệm: Kể từ ngày được Đại hội Nhà Đầu tư Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom (TCFIN) miễn nhiệm.

Công ty sẽ tiến hành các thủ tục để miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom (TCFIN) đối với bà Phạm Diệu Linh tại cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu tư bất thường năm 2022 dự kiến tổ chức vào tháng 10/2022.

Thông tin chi tiết vui lòng xem thêm tại:

TCFF CBTT Đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ của bà Nguyễn Thị Hoạt.

Ngày 20/09/2022, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương nhận được Đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu linh hoạt Techcom (TCFF), nội dung như sau:

  • Lý do từ nhiệm: Bà Nguyễn Thị Hoạt không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu linh hoạt Techcom (TCFF) vì lý do cá nhân.
  • Thời gian từ nhiệm: Kể từ ngày được Đại hội Nhà Đầu tư Quỹ Đầu tư Trái phiếu linh hoạt Techcom (TCFF) miễn nhiệm.

Công ty sẽ tiến hành các thủ tục để miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu linh hoạt Techcom (TCFF) đối với bà Nguyễn Thị Hoạt tại cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu tư dự kiến tổ chức vào tháng 10/2022.

Thông tin chi tiết vui lòng xem thêm tại:

TCEF CBTT Đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ của bà Nguyễn Thị Hoạt.

Ngày 20/09/2022, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương nhận được Đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF), nội dung như sau:

  • Lý do từ nhiệm: Bà Nguyễn Thị Hoạt không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF) vì lý do cá nhân.
  • Thời gian từ nhiệm: Kể từ ngày được Đại hội Nhà Đầu tư Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF) miễn nhiệm.

Công ty sẽ tiến hành các thủ tục để miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF) đối với bà Nguyễn Thị Hoạt tại cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu tư dự kiến tổ chức vào tháng 10/2022.

Thông tin chi tiết vui lòng xem thêm tại:

TCBF CBTT Đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ của bà Nguyễn Thị Hoạt.

Ngày 20/09/2022, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương nhận được Đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF), nội dung như sau:

  • Lý do từ nhiệm: Bà Nguyễn Thị Hoạt không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) vì lý do cá nhân.
  • Thời gian từ nhiệm: Kể từ ngày được Đại hội Nhà Đầu tư Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) miễn nhiệm.

Công ty sẽ tiến hành các thủ tục để miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) đối với bà Nguyễn Thị Hoạt tại cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu tư dự kiến tổ chức vào tháng 10/2022.

Thông tin chi tiết vui lòng xem thêm tại: