TCFIN-CBTT ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2022

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital thông báo về việc Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom (TCFIN) công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2022.
Chi tiết về nội dung công bố thông tin Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng,

TCFF-CBTT ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2022

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital thông báo về việc Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom (TCFF) công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2022.
Chi tiết về nội dung công bố thông tin Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng,

TCBF-CBTT ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2022

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital thông báo về việc Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2022.
Chi tiết về nội dung công bố thông tin Quý khách vui lòng xem tại đây

TCEF-CBTT ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2022

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital thông báo về việc Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF) công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2022.
Chi tiết về nội dung công bố thông tin Quý khách vui lòng xem tại đây:

Techcom Capital Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc kiêm người được Ủy quyền Công bố thông tin

Ngày 07/03/2023, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương ban hành Nghị quyết số 010703/23/NQ-HĐQT-TCC về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty kiêm Người được Ủy quyền Công bố thông tin

Chi tiết Quý khách vui lòng xem tại tài liệu đính kèm dưới đây,
Trân trọng,