TCEF CBTT Tài liệu Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2021 lần thứ hai theo hình thức tham dự trực tiếp

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021 LẦN THỨ HAI QUỸ TCEF

Thời gian               : 14h00 Thứ hai ngày 30/05/2022.

Địa điểm                 :Phòng họp Hạ Long tầng 3 Zone 2 – Tòa nhà Techcombank C5 – D’Capitale, 119 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hình thức               : Họp trực tiếp.

Hình thức tham dự : Họp trực tiếp tại Đại hội, hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội, hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty TCC theo quy định.

Đối tượng tham dự : Tất cả các Nhà Đầu tư sở hữu chứng chỉ quỹ theo danh sách được chốt vào ngày 31/03/2022.

Toàn bộ Tài liệu Đại hội được đăng tải tại đây.

TCBF CBTT Tài liệu Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2021 lần thứ hai theo hình thức tham dự trực tiếp

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021 LẦN THỨ HAI QUỸ TCBF

Thời gian               : 14h00 Thứ sáu ngày 27/05/2022.

Địa điểm                 :Phòng họp Hạ Long tầng 3 Zone 2 – Tòa nhà Techcombank C5 – D’Capitale, 119 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hình thức               : Họp trực tiếp.

Hình thức tham dự : Họp trực tiếp tại Đại hội, hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội, hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty TCC theo quy định.

Đối tượng tham dự : Tất cả các Nhà Đầu tư sở hữu chứng chỉ quỹ theo danh sách được chốt vào ngày 31/03/2022.

Toàn bộ Tài liệu Đại hội được đăng tải tại đây.

TCFF CBTT Tài liệu Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2021 lần thứ hai theo hình thức tham dự trực tiếp

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021 LẦN THỨ HAI QUỸ TCFF

Thời gian               : 14h00 Thứ ba ngày 31/05/2022.

Địa điểm                 :Phòng họp Hạ Long tầng 3 Zone 2 – Tòa nhà Techcombank C5 – D’Capitale, 119 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hình thức               : Họp trực tiếp.

Hình thức tham dự : Họp trực tiếp tại Đại hội, hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội, hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty TCC theo quy định.

Đối tượng tham dự : Tất cả các Nhà Đầu tư sở hữu chứng chỉ quỹ theo danh sách được chốt vào ngày 31/03/2022.

Toàn bộ Tài liệu Đại hội được đăng tải tại đây.

TCFF CBTT Tài liệu Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2021 theo hình thức tham dự trực tiếp

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Trái phiếu linh hoạt Techcom (TCFF), Quỹ TCFF trân trọng thông báo và kính mời Quý Nhà Đầu tư đến tham dự:

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021 QUỸ TCFF

Thời gian               : 14h00 Thứ năm ngày 28/04/2022.

Địa điểm                 :Phòng họp Hạ Long tầng 3 Zone 2 – Tòa nhà Techcombank C5 – D’Capitale, 119 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hình thức               : Họp trực tiếp.

Hình thức tham dự : Họp trực tiếp tại Đại hội, hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội, hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty TCC theo quy định.

Đối tượng tham dự : Tất cả các Nhà Đầu tư sở hữu chứng chỉ quỹ theo danh sách được chốt vào ngày 31/03/2022.

Toàn bộ Tài liệu Đại hội được đăng tải tại đây.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách Nhà Đầu tư của Quỹ TCFF để TCC tổ chức Đại hội Nhà Đầu tư thường niên Năm tài chính 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách Nhà Đầu tư của Quỹ TCFF để TCC tổ chức Đại hội Nhà Đầu tư thường niên Năm tài chính 2021 theo thông tin sau:

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2022
  • Hình thức tổ chức: Họp trực tiếp
  • Thông tin chi tiết: Thông báo đính kèm