TCFF CBTT Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2021 lần thứ hai ngày 31/05/2022.

Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2021 lần thứ hai Quỹ Đầu tư Trái phiếu linh hoạt Techcom (TCFF).

Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm.

TCEF CBTT Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2021 lần thứ hai ngày 30/05/2022.

Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2021 lần thứ hai Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF).

Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm.

TCBF CBTT Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2021 lần thứ hai ngày 27/05/2022.

Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2021 lần thứ hai Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF).

Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm.

TCEF CBTT Tài liệu Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2021 lần thứ hai theo hình thức tham dự trực tiếp

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021 LẦN THỨ HAI QUỸ TCEF

Thời gian               : 14h00 Thứ hai ngày 30/05/2022.

Địa điểm                 :Phòng họp Hạ Long tầng 3 Zone 2 – Tòa nhà Techcombank C5 – D’Capitale, 119 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hình thức               : Họp trực tiếp.

Hình thức tham dự : Họp trực tiếp tại Đại hội, hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội, hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty TCC theo quy định.

Đối tượng tham dự : Tất cả các Nhà Đầu tư sở hữu chứng chỉ quỹ theo danh sách được chốt vào ngày 31/03/2022.

Toàn bộ Tài liệu Đại hội được đăng tải tại đây.

TCBF CBTT Tài liệu Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2021 lần thứ hai theo hình thức tham dự trực tiếp

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021 LẦN THỨ HAI QUỸ TCBF

Thời gian               : 14h00 Thứ sáu ngày 27/05/2022.

Địa điểm                 :Phòng họp Hạ Long tầng 3 Zone 2 – Tòa nhà Techcombank C5 – D’Capitale, 119 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hình thức               : Họp trực tiếp.

Hình thức tham dự : Họp trực tiếp tại Đại hội, hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội, hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty TCC theo quy định.

Đối tượng tham dự : Tất cả các Nhà Đầu tư sở hữu chứng chỉ quỹ theo danh sách được chốt vào ngày 31/03/2022.

Toàn bộ Tài liệu Đại hội được đăng tải tại đây.