TCREIT – CBTT Hủy Tài liệu họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2022

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố hủy Công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2022 của Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT) vào ngày 20.03.2023

Kính mời Nhà đầu tư xem tại đây:

TCFIN-CBTT ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2022

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital thông báo về việc Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom (TCFIN) công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2022.
Chi tiết về nội dung công bố thông tin Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng,

TCFF-CBTT ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2022

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital thông báo về việc Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom (TCFF) công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2022.
Chi tiết về nội dung công bố thông tin Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng,

TCBF-CBTT ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2022

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital thông báo về việc Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2022.
Chi tiết về nội dung công bố thông tin Quý khách vui lòng xem tại đây

TCEF-CBTT ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2022

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital thông báo về việc Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF) công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2022.
Chi tiết về nội dung công bố thông tin Quý khách vui lòng xem tại đây: