TCREIT – CBTT Hủy Tài liệu họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2022

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố hủy Công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2022 của Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT) vào ngày 20.03.2023

Kính mời Nhà đầu tư xem tại đây:

TCREIT – CBTT Thay đổi Thành viên Ban điều hành Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT)

TCC thông báo thay đổi Thành viên Ban điều hành quản lý mảng Bất động sản Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT)

Kính mời Quý Nhà đầu tư xem tại đây:

TCFIN – TCC công bố Biên bản và Nghị Quyết Đại hội Nhà đầu tư bất thường năm 2022 về việc sửa đổi Điều lệ Quỹ và Bản cáo bạch

TCFIN – TCC công bố Biên bản và Nghị Quyết Đại hội Nhà đầu tư bất thường năm 2022 được tổ chức vào ngày 11.11.2022

Kính mời Quý Nhà dầu tư xem tại đây:

TCEF – TCC công bố Biên bản và Nghị Quyết Đại hội Nhà đầu tư bất thường năm 2022

TCEF – TCC công bố Biên bản và Nghị Quyết Đại hội Nhà đầu tư bất thường năm 2022 được tổ chức vào ngày 25.10.2022

Kính mời Quý Nhà dầu tư xem tại đây: