TCEF CBTT Tài liệu Đại hội Nhà Đầu tư bất thường năm 2022 theo hình thức tham dự trực tiếp

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF), Quỹ TCEF trân trọng thông báo và kính mời Quý Nhà Đầu tư đến tham dự:

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG NĂM 2022 QUỸ TCEF

Thời gian               : 14h00 Thứ ba ngày 25/10/2022.

Địa điểm                 :Phòng họp tầng 3 – Tòa nhà Techcombank C5 – D’Capitale, 119 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hình thức               : Họp trực tiếp.

Hình thức tham dự : Họp trực tiếp tại Đại hội, hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội, hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty TCC theo quy định.

Đối tượng tham dự : Tất cả các Nhà Đầu tư sở hữu chứng chỉ quỹ theo danh sách được chốt vào ngày 22/09/2022.

Toàn bộ Tài liệu Đại hội được đăng tải tại đây.

TCBF CBTT Tài liệu Đại hội Nhà Đầu tư bất thường năm 2022 theo hình thức tham dự trực tiếp

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF), Quỹ TCBF trân trọng thông báo và kính mời Quý Nhà Đầu tư đến tham dự:

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG NĂM 2022 QUỸ TCBF

Thời gian               : 14h00 Thứ hai ngày 24/10/2022.

Địa điểm                 :Phòng họp tầng 3 – Tòa nhà Techcombank C5 – D’Capitale, 119 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hình thức               : Họp trực tiếp.

Hình thức tham dự : Họp trực tiếp tại Đại hội, hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội, hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty TCC theo quy định.

Đối tượng tham dự : Tất cả các Nhà Đầu tư sở hữu chứng chỉ quỹ theo danh sách được chốt vào ngày 22/09/2022.

Toàn bộ Tài liệu Đại hội được đăng tải tại đây.

TCBF Chốt quyền tham dự ĐHNĐT bất thường  năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách Nhà Đầu tư của Quỹ TCBF để TCC tổ chức Đại hội Nhà Đầu tư bất thường năm 2022 theo thông tin sau:

Tên Quỹ                                  : Quỹ TCBF

Mệnh giá                                 : 10.000 (mười nghìn) đồng

Ngày đăng ký cuối cùng         : 22/09/2022

  1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội Nhà Đầu tư bất thường năm 2022.

2.         Nội dung cụ thể:

– Tỷ lệ thực hiện: 01 chứng chỉ quỹ – 01 quyền biểu quyết

– Hình thức tổ chức: Tổ chức đại hội trực tiếp

– Thời gian tổ chức dự kiến: Sẽ thông báo sau tới các Nhà Đầu tư

– Địa điểm tổ chức dự kiến: Tầng 28, tòa C5 – số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

– Nội dung các vấn đề cần biểu quyết (dự kiến):

  • Thay đổi Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ.
  • Thay đổi Thành viên Ban Đại diện Quỹ.
  • Điều chỉnh nhiệm kỳ Ban Đại diện Quỹ
  • Các điều chỉnh, bổ sung trong Điều lệ Quỹ.
  • Các nội dung khác (nếu có).