TCFIN CBTT Đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ của bà Phạm Diệu Linh.

Ngày 20/09/2022, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương nhận được Đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom (TCFIN), nội dung như sau:

  • Lý do từ nhiệm: Bà Phạm Diệu Linh không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom (TCFIN) vì lý do cá nhân.
  • Thời gian từ nhiệm: Kể từ ngày được Đại hội Nhà Đầu tư Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom (TCFIN) miễn nhiệm.

Công ty sẽ tiến hành các thủ tục để miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom (TCFIN) đối với bà Phạm Diệu Linh tại cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu tư bất thường năm 2022 dự kiến tổ chức vào tháng 10/2022.

Thông tin chi tiết vui lòng xem thêm tại:

TCFF CBTT Đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ của bà Nguyễn Thị Hoạt.

Ngày 20/09/2022, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương nhận được Đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu linh hoạt Techcom (TCFF), nội dung như sau:

  • Lý do từ nhiệm: Bà Nguyễn Thị Hoạt không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu linh hoạt Techcom (TCFF) vì lý do cá nhân.
  • Thời gian từ nhiệm: Kể từ ngày được Đại hội Nhà Đầu tư Quỹ Đầu tư Trái phiếu linh hoạt Techcom (TCFF) miễn nhiệm.

Công ty sẽ tiến hành các thủ tục để miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu linh hoạt Techcom (TCFF) đối với bà Nguyễn Thị Hoạt tại cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu tư dự kiến tổ chức vào tháng 10/2022.

Thông tin chi tiết vui lòng xem thêm tại:

TCEF CBTT Đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ của bà Nguyễn Thị Hoạt.

Ngày 20/09/2022, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương nhận được Đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF), nội dung như sau:

  • Lý do từ nhiệm: Bà Nguyễn Thị Hoạt không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF) vì lý do cá nhân.
  • Thời gian từ nhiệm: Kể từ ngày được Đại hội Nhà Đầu tư Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF) miễn nhiệm.

Công ty sẽ tiến hành các thủ tục để miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF) đối với bà Nguyễn Thị Hoạt tại cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu tư dự kiến tổ chức vào tháng 10/2022.

Thông tin chi tiết vui lòng xem thêm tại:

TCBF CBTT Đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ của bà Nguyễn Thị Hoạt.

Ngày 20/09/2022, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương nhận được Đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF), nội dung như sau:

  • Lý do từ nhiệm: Bà Nguyễn Thị Hoạt không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) vì lý do cá nhân.
  • Thời gian từ nhiệm: Kể từ ngày được Đại hội Nhà Đầu tư Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) miễn nhiệm.

Công ty sẽ tiến hành các thủ tục để miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) đối với bà Nguyễn Thị Hoạt tại cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu tư dự kiến tổ chức vào tháng 10/2022.

Thông tin chi tiết vui lòng xem thêm tại: