Thông báo thay đổi nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị Quỹ đầu tư Bất động sản Techcom – TCREIT (ngày 29/04/2022)

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về thay đổi nhân sự: Thành viên Hội đồng quản trị quỹ đầu tư Bất động sản Techcom – TCREIT ngày 29/04/2022

Chi tiết về Báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây:

TCREIT – Thông báo thay đổi Người nội bộ từ 30.01.2019 đến 26.96.2020

Kính gửi Quý Nhà Đầu tư,

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương công bố thông tin về thay đổi người nội bộ của Quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT), mã chứng khoán: FUCVREIT.

Chi tiết  Quý khách vui lòng xem tại đây.

TCREIT – Giai trinh cham CBTT thay doi NNB ngay 26.04.2022

Kính gửi Quý Nhà Đầu tư,

Giải trình việc chậm công bố thông tin thay đổi người nội bộ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương tư 30.01.2019 đến 26.06.2020 tại Công văn số 012604/22/CV-TCC ngày 26 tháng 4 năm 2022.

Chi tiết  Quý khách vui lòng xem tại đây.

TCREIT CBTT Thay đổi Nhân sự ngày 25/04/2022

Kính gửi Quý Nhà Đầu tư,

Căn cứ Nghị quyết Đại hội nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2021 số 01/TCREIT-2022/NQĐH ngày 22 tháng 04 năm 2022, Techcom Capital công bố thông tin về thay đổi người nội bộ của Quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT), mã chứng khoán: FUCVREIT.

Chi tiết  Quý khách vui lòng xem tại đây.

TCFF CBTT Đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ của ông Nguyễn Xuân Minh.

Ngày 28/03/2022, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương nhận được Đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu linh hoạt Techcom (TCFF), nội dung như sau:

  • Lý do từ nhiệm: Ông Nguyễn Xuân Minh không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu linh hoạt Techcom (TCFF) vì lý do cá nhân.
  • Thời gian từ nhiệm: Kể từ ngày được Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2021 Quỹ Đầu tư Trái phiếu linh hoạt Techcom (TCFF) miễn nhiệm.

Công ty sẽ tiến hành các thủ tục để miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu linh hoạt Techcom (TCFF) đối với ông Nguyễn Xuân Minh tại cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2021 dự kiến tổ chức vào trong khoảng thời gian từ ngày 01/04/2022 đến ngày 31/05/2022.

Thông tin chi tiết vui lòng xem thêm tại: