Techcom Capital CBTT về việc thay đổi địa chỉ Trụ sở Công ty.

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương thông báo việc Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép điều chỉnh số 47/GPĐC-UBCK ngày 21 tháng 06 năm 2022 về việc thay đổi địa chỉ trụ sở tại Tầng 28, tòa C5, số 119 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Chi tiết về Giấy phép điều chỉnh Quý khách vui lòng xem tại ĐÂY

Trân trọng,

Techcom Capital CBTT về việc HĐQT Phê duyệt kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương

HĐQT Phê duyệt kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương
Chi tiết về báo cáo/ quyết định Quý khách vui lòng xem tại ĐÂY

Trân trọng,

Techcom Capital CBTT về việc HĐQT Phê duyệt kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương

HĐQT Phê duyệt kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương
Chi tiết về báo cáo/ quyết định Quý khách vui lòng xem tại ĐÂY

Trân trọng,

Techcom Capital công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự là Người nội bộ

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương công bố thông tin về về việc thay đổi nhân sự là Người nội bộ
Chi tiết về báo cáo/ quyết định Quý khách vui lòng xem tại:

NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI

THAY ĐỔI NHÂN SỰ LÀ NGƯỜI NỘI BỘ