Tag Archives: TCEF

Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom – TCEF (22/01/2019)

Link báo cáo: TCEF_GiaTriTaiSanRong_QuyMo_PL24_TT183_Ngay_20190121

Link báo cáo giá trị tài sản ròng của quỹ từ ngày 15/01/2019 đến 21/01/2019:   TCEF_BC_Tuan_20190121

Link báo cáo thay đổi giá trị TSR, giao dịch CCQ từ ngày 15/01/2019 đến 21/01/2019:   TCEF_BaoCaoThayDoiGiaTriTSR,GiaoDichChungChi_QuyMo_TT183_PL26_Tuan_20190121

Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom – TCEF (21/01/2019)

Link báo cáo: TCEF_GiaTriTaiSanRong_QuyMo_PL24_TT183_Ngay_20190120

TCEF Công bố thông tin Báo cáo Quý IV/2018

Link báo cáo:

Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom – TCEF (18/01/2019)

Link báo cáo: TCEF_GiaTriTaiSanRong_QuyMo_PL24_TT183_Ngay_20190116

Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom – TCEF (17/01/2019)

Link báo cáo: TCEF_GiaTriTaiSanRong_QuyMo_PL24_TT183_Ngay_20190116