Sản phẩm dịch vụ

TCEF Thông báo thời gian giao dịch dịp lễ năm 2020

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về thời gian giao dịch dịp lễ năm 2020 của Quỹ Đầu tư cổ phiếu Techcom (TCEF)

Chi tiết  Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng,

TCFF Thông báo thời gian giao dịch dịp lễ năm 2020

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về thời gian giao dịch dịp lễ năm 2020 của Quỹ Đầu tư trái phiếu linh hoạt Techcom (TCFF)

Chi tiết  Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng,

TCBF Thông báo thời gian giao dịch dịp lễ năm 2020

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về thời gian giao dịch dịp lễ năm 2020 của Quỹ Đầu tư trái phiếu Techcom (TCBF)

Chi tiết  Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng,

TCBF CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHNDT về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Quỹ họp trực tiếp ngày 12/11/2019.

TCBF CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHNDT về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Quỹ họp trực tiếp ngày 12/11/2019 và Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch câp nhật có hiệu lực từ ngày 13/11/2019.

Thông tin chi tiết Nhà Đầu tư vui lòng xem tại đây:

Trân trọng

TCBF TCEF Thay đổi về việc hoàn tiền của chương trình hoàn tiền giao dịch chuyển đổi

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital thông báo về thay đổi liên quan đến việc hoàn tiền của chương trình hoàn tiền cho giao dịch chuyển đổi chứng chỉ quỹ của các Quỹ: Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF), Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF).

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây.

Trân trọng,