Điều lệ – Quy chế

CBTT – Bản cáo bạch sửa đổi – Quỹ TCEF và TCBF

Bản cáo bạch này này bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 07/08/2018 và thay thế cho các Bản cáo bạch ban hành trước đây.

Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom – TCEF:

Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – TCBF:

Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom – TCEF (13/06/2018)

Link báo cáo: TCEF_GiaTriTaiSanRong_QuyMo_PL24_TT183_Ngay_20180612

Bản cáo bạch và phụ lục bản cáo bạch của Quỹ đầu tư Bất Động Sản Techcom (TCREIT)

1. Bản cáo bạch Quỹ TCREIT: Xem tại đây.

2. Phụ lục 1: Điều lệ tổ chức và hoạt động: Xem tại đây.

3. Phụ lục 2: Giấy chứng nhận đăng ký chào bán CCQ ra công chúng: Xem tại đây.

4. Phụ lục 3: Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ đại chúng: Xem tại đây.

5. Phụ lục 4: Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý Quỹ: Xem tại đây.

6. Phụ lục 5: Hợp đồng lưu ký, giám sát Quỹ đầu tư Chứng khoán: Xem tại đây.

7. Phụ lục 6:

  • Biên bản họp Đại hội Nhà Đầu Tư lần thứ nhất (T7/2016): Xem tại đây.
  • Nghị Quyết Đại hội Nhà Đầu Tư lần thứ nhất (T7/2016): Xem tại đây.
  • Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu Tư (T8/2016): Xem tại đây.

8. Phụ lục 7: Báo cáo danh mục đầu tư Quỹ TCREIT: Xem tại đây.

Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF) – Thông báo cập nhật bản cáo bạch

Quý khách hàng vui lòng xem Bản cáo bạch cập nhật tại:

Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) – Thông báo cập nhật bản cáo bạch

Quý khách hàng vui lòng xem Bản cáo bạch cập nhật tại: