Báo cáo tài chính mới nhất

TCREIT CBTT báo cáo tháng 4/2020

Techcom Capital công bố thông tin báo cáo tài chính và báo cáo kết quả hoạt động tháng 4/2020 Quỹ đầu tư Bất động sản  Techcom Việt Nam – TCREIT

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng.

TCEF Công bố thông tin báo cáo tháng 4/2020

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về báo cáo tháng 4/2020 Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom TCEF

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng,

TCBF CBTT báo cáo tháng 4/2020

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về báo cáo tháng 4/2020 Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom TCBF

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng,

TCREIT Công bố thông tin Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm tài chính 2019

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về Báo cáo kiểm toán năm tài chính năm 2019 Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam – TCREIT

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại:

Trân trọng,

TCEF Công bố thông tin Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm tài chính 2019

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về Báo cáo kiểm toán năm tài chính năm 2019 Quỹ Đầu tư Cổ phiếu  Techcom – TCEF

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại:

Trân trọng,