Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư BĐS Techcom – TCREIT (ngày 03/01/2018)

Link báo cáo: TCREIT 20180103

Quỹ TCREIT – Báo cáo tháng 12/2017

Link báo cáo: TCREIT bao cao thang 12

Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom – TCEF (02/01/2018)

1. Báo cáo giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF):

Link: TCEF_BC_Tuan_20180101

2. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ:

Link: TCEF_BaoCaoThayDoiGiaTriTSR,GiaoDichChungChi_QuyMo_TT183_PL26_Tuan_20180…

Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – TCBF (ngày 04/01/2018)

1. Báo cáo giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) – Tuần từ 28/12/2017 đến 03/01/2018  :

Link: TCBF_BC_Tuan_20180103

2. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ:

Link: TCBF_BaoCaoThayDoiGiaTriTSR,GiaoDichChungChi_QuyMo_TT183_PL26_Tuan_20180…

3. Báo cáo giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) – Ngày  03/01/2017  :

Link: TCBF_BC_Ky_20180103

Quỹ TCEF – Báo cáo tháng 12/2017

Link báo cáo:

TCEF_HoatDongVay_QuyMo_PL31_TT183_Thang_12_2017

TCEF_BaoCaoThayDoiGiaTriTSR,GiaoDichChungChi_QuyMo_TT183_PL26_Thang_12_2…

TCEF_BaoCaoTaiChinh_QuyMo_Thang_12_2017

TCEF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_12_2017