Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – TCBF (11/06/2018)

Link báo cáo: TCBF_BC_Ky_20180611

Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom – TCEF (12/06/2018)

Link báo cáo: TCEF_GiaTriTaiSanRong_QuyMo_PL24_TT183_Ngay_20180611

Link báo cáo giá trị tài sản ròng của quỹ từ ngày 05/06/2018 đến 11/06/2018: TCEF_BC_Tuan_20180611

Link báo cáo thay đổi giá trị TSR, giao dịch CCQ từ ngày 05/06/2018 đến 11/06/2018: TCEF_BaoCaoThayDoiGiaTriTSR,GiaoDichChungChi_QuyMo_TT183_PL26_Tuan_20180611

 

Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom – TCEF (11/06/2018)

Link báo cáo: TCEF_GiaTriTaiSanRong_QuyMo_PL24_TT183_Ngay_20180610

Quỹ TCBF – CBTT Thông báo giao dịch người nội bộ tháng 6

Link thông báo: THONG BAO THANG 6 – MS HIEN

Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư trái phiếu Techcom – TCBF (6/6/2018)

1. Báo cáo giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – Tuần:

Link báo cáo: TCBF_BC_Tuan_20180606

2. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ:

Link báo cáo: TCBF_BaoCaoThayDoiGiaTriTSR,GiaoDichChungChi_QuyMo_TT183_PL26_Tuan_20180606

3. Báo cáo giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) – Ngày  06/06/2018 :

Link báo cáo: TCBF_BC_Ky_20180606