Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – TCBF (20/09/2018)

Link báo cáo: TCBF_BC_Ngay_20180919

TCC CBTT Giấy chứng nhận chào bán chững chỉ quỹ mở của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom (TCFF)

Công ty TNHH Quản lý quỹ Kỹ thương (TCC) công bố thông tin Giấy chứng nhận chào bán chứng chỉ quỹ mở của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom (TCFF) ra công chúng số 51/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 20/09/2018 như link đính kèm.

 

Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – TCBF (19/09/2018)

Link báo cáo: TCBF_BC_Ngay_20180918

Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom – TCEF (18/09/2018)

Link báo cáo: TCEF_GiaTriTaiSanRong_QuyMo_PL24_TT183_Ngay_20180917

Link báo cáo giá trị tài sản ròng của quỹ từ ngày 11/09/2018 đến 17/09/2018: TCEF_BC_Tuan_20180917

Link báo cáo thay đổi giá trị TSR, giao dịch CCQ từ ngày 11/09/2018 đến 17/09/2018: TCEF_BaoCaoThayDoiGiaTriTSR,GiaoDichChungChi_QuyMo_TT183_PL26_Tuan_20180917

 

Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – TCBF (18/09/2018)

Link báo cáo: TCBF_BC_Ngay_20180917