Tin tức

Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom – TCEF (22/08/2017)

1. Báo cáo giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF):

Link: TCEF_BC_Tuan_20170821

2. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ:

Link: TCEF_BaoCaoThayDoiGiaTriTSR,GiaoDichChungChi_QuyMo_TT183_PL26_Tuan_20170…

Techcom Capital giới thiệu TCREIT – Quỹ đầu tư bất động sản đầu tiên tại Việt Nam

Báo cáo Kết quả Chào bán Chứng chỉ quỹ ra công chúng và hoàn trả tiền đặt mua CCQ cho nhà đầu tư của Quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam

Xem Báo cáo Kết quả Chào bán Chứng chỉ quỹ ra công chúng và hoàn trả tiền đặt mua CCQ cho nhà đầu tư của Quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam tại đây.

Báo cáo Tóm tắt Kết quả Chào bán Chứng chỉ quỹ ra công chúng của Quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam

Xem Báo cáo Tóm tắt Kết quả Chào bán Chứng chỉ quỹ ra công chúng của Quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam tại  đây

Thông báo thời gian giao dịch chứng chỉ Quỹ mở vào dịp Tết Nguyên Đán 2016

Thông báo thời gian giao dịch chứng chỉ Quỹ mở vào dịp Tết Nguyên Đán 2016

Xem thông tin về Thời gian giao dịch chứng chỉ Quỹ mở vào dịp Tết Nguyên Đán 2016 tại đây.