Quan hệ Nhà đầu tư

Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom – TCEF (Ngày giao dịch 25/05/2020)

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Cổ phiếu  Techcom – TCEF (Ngày giao dịch 25/05/2020)

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng,

Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom – TCEF (Ngày giao dịch 22/05/2020)

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Cổ phiếu  Techcom – TCEF (Ngày giao dịch 22/05/2020)

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng,

Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom – TCFF (ngày giao dịch 22/05/2020)

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom – TCFF (ngày giao dịch 22/05/2020)

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng,

Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – TCBF (ngày giao dịch 22/05/2020)

Kính gửi Quý Nhà Đầu tư,

Techcom Capital công bố thông tin về Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu  Techcom – TCBF (ngày giao dịch 22/05/2020)

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng,

TCEF Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư năm tài chính 2019.

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2019 Quỹ Đầu tư Cổ phiếu  Techcom (TCEF).

Chi tiết Quý khách vui lòng xem tại:

  1. Biên bản họp Đại hội
  2. Nghị quyết Đại hội
  3. Điều lệ Quỹ sửa đổi
  4. Bản cáo bạch sửa đổi

Trân trọng,