Điều lệ & Quy chế

CBTT – Bản cáo bạch sửa đổi – Quỹ TCEF và TCBF

Bản cáo bạch này này bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 07/08/2018 và thay thế cho các Bản cáo bạch ban hành trước đây.

Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom – TCEF:

Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – TCBF:

Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom – TCEF (13/06/2018)

Link báo cáo: TCEF_GiaTriTaiSanRong_QuyMo_PL24_TT183_Ngay_20180612