Điều lệ – Quy chế

CBTT Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ thương

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ thương

Chi tiết vui lòng xem tại ĐÂY

Trân trọng

CBTT Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ thương

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ thương

Chi tiết vui lòng xem tại ĐÂY

Trân trọng

CBTT – Bản cáo bạch sửa đổi – Quỹ TCEF và TCBF

Bản cáo bạch này này bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 07/08/2018 và thay thế cho các Bản cáo bạch ban hành trước đây.

Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom – TCEF:

Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – TCBF:

Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom – TCEF (13/06/2018)

Link báo cáo: TCEF_GiaTriTaiSanRong_QuyMo_PL24_TT183_Ngay_20180612

Bản cáo bạch và phụ lục bản cáo bạch của Quỹ đầu tư Bất Động Sản Techcom (TCREIT)

1. Bản cáo bạch Quỹ TCREIT: Xem tại đây.

2. Phụ lục 1: Điều lệ tổ chức và hoạt động: Xem tại đây.

3. Phụ lục 2: Giấy chứng nhận đăng ký chào bán CCQ ra công chúng: Xem tại đây.

4. Phụ lục 3: Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ đại chúng: Xem tại đây.

5. Phụ lục 4: Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý Quỹ: Xem tại đây.

6. Phụ lục 5: Hợp đồng lưu ký, giám sát Quỹ đầu tư Chứng khoán: Xem tại đây.

7. Phụ lục 6:

  • Biên bản họp Đại hội Nhà Đầu Tư lần thứ nhất (T7/2016): Xem tại đây.
  • Nghị Quyết Đại hội Nhà Đầu Tư lần thứ nhất (T7/2016): Xem tại đây.
  • Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu Tư (T8/2016): Xem tại đây.

8. Phụ lục 7: Báo cáo danh mục đầu tư Quỹ TCREIT: Xem tại đây.