ĐHNĐT thường niên

TCBF – Biên bản họp ĐHNĐT năm tài chính 2017 lần 2

Link tài liệu:

Quỹ TCEF – Biên bản họp ĐHNĐT năm tài chính 2017 lần 2

Link tài liệu:

Quỹ TCREIT – Biên bản họp ĐHNĐT thường niên năm tài chính 2017

Link báo cáo:

TCBF Tài liệu họp Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2017

Link biên bản họp:

TCBF – BB hop NDT nam tai chinh 2017 – lan 1

TCBF – BB kiem tra tu cach NDT – Hop NDT nam tai chinh 2017

Quỹ TCREIT – Tài liệu họp ĐHNĐT thường niên năm tài chính 2017

Link tài liệu:

0. TCREIT CBTT pack tai lieu hop

1. TCREIT Thu Moi hop

2. TCREIT Giay uy quyen

3. TCREIT Chuong trinh hop

4. TCREIT Noi dung xin y kien

5. TCREIT Phieu Bieu Quyet