Công bố thông tin

TCFF Thông báo về việc thay đổi mức đầu tư tối thiểu giao dịch chứng chỉ Quỹ Đầu tư Trái phiếu linh hoạt Techcom (TCFF)

TCC xin thông báo về việc thay đổi các mức đầu tư tối thiểu của các lệnh mua, lệnh bán và lệnh chuyển đổi của Quỹ TCFF kể từ ngày 20/10/2020.

Nội dung chi tiết, Nhà Đầu tư vui lòng tham khảo tại đây.

Thông tin liên quan tới việc cập nhật bản cáo bạch tương ứng, Nhà Đầu tư vui lòng tham khảo tại đây.

TCBF Thông báo về việc thay đổi mức đầu tư tối thiểu giao dịch chứng chỉ Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF)

TCC xin thông báo về việc thay đổi các mức đầu tư tối thiểu của các lệnh mua, lệnh bán và lệnh chuyển đổi của Quỹ TCBF kể từ ngày 20/10/2020.

Nội dung chi tiết, Nhà Đầu tư vui lòng tham khảo tại đây.

Thông tin liên quan tới việc cập nhật bản cáo bạch tương ứng, Nhà Đầu tư vui lòng tham khảo tại đây.

TCFF Thông báo cập nhật Bản cáo bạch ngày 20/10/2020.

TCC xin thông báo về việc cập nhật bản cáo bạch của Quỹ Đầu tư Trái phiếu linh hoạt Techcom (TCFF) liên quan tới việc thay đổi các mức đầu tư tối thiểu của các lệnh mua, lệnh bán và lệnh chuyển đổi kể từ ngày 20/10/2020 cụ thể:

Loại lệnh Mức tối thiểu hiện nay Mức tối thiểu từ 20/10/2020
Lệnh mua Mức đầu tư tối thiểu (tính theo giá trị Lệnh Mua) là 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng) Mức đầu tư tối thiểu (tính theo giá trị Lệnh Mua) là 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)
Lệnh bán Lệnh Bán tối thiểu là 100 (một trăm) Đơn Vị Quỹ, ngoại trừ trường hợp Lệnh Bán yêu cầu giảm số Đơn Vị Quỹ nắm giữ về 0 (không). Lệnh Bán tối thiểu là 10 (mười) Đơn Vị Quỹ, ngoại trừ trường hợp Lệnh Bán yêu cầu giảm số Đơn Vị Quỹ nắm giữ về 0 (không).
Lệnh chuyển đổi Lệnh Bán Chuyển Đổi tối thiểu là 100 (một trăm) Đơn Vị Quỹ hoặc toàn bộ Số dư trong tài khoản (nếu trong Tài khoản có dưới 100 Đơn Vị Quỹ). Lệnh mua chuyển đổi không áp dụng mức đầu tư tối thiểu. Lệnh Bán Chuyển Đổi tối thiểu là 10 (mười) Đơn Vị Quỹ hoặc toàn bộ Số dư trong tài khoản (nếu trong Tài khoản có dưới 10 Đơn Vị Quỹ). Lệnh mua chuyển đổi không áp dụng mức đầu tư tối thiểu.

Bản cáo bạch đã được nộp lên UBCK ngày 05/10/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 20/10/2020.

Nội dung chi tiết của Bản cáo bạch, Nhà Đầu tư vui lòng tham khảo tại đây.

TCEF Thông báo cập nhật Bản cáo bạch ngày 20/10/2020.

TCC xin thông báo về việc cập nhật bản cáo bạch của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF) liên quan tới việc thay đổi các mức đầu tư tối thiểu của các lệnh mua, lệnh bán và lệnh chuyển đổi kể từ ngày 20/10/2020 cụ thể:

Loại lệnh Mức tối thiểu hiện nay Mức tối thiểu từ 20/10/2020
Lệnh mua Mức đầu tư tối thiểu (tính theo giá trị Lệnh Mua) là 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng) Mức đầu tư tối thiểu (tính theo giá trị Lệnh Mua) là 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)
Lệnh bán Lệnh Bán tối thiểu là 100 (một trăm) Đơn Vị Quỹ, ngoại trừ trường hợp Lệnh Bán yêu cầu giảm số Đơn Vị Quỹ nắm giữ về 0 (không). Lệnh Bán tối thiểu là 10 (mười) Đơn Vị Quỹ, ngoại trừ trường hợp Lệnh Bán yêu cầu giảm số Đơn Vị Quỹ nắm giữ về 0 (không).
Lệnh chuyển đổi Lệnh Bán Chuyển Đổi tối thiểu là 100 (một trăm) Đơn Vị Quỹ hoặc toàn bộ Số dư trong tài khoản (nếu trong Tài khoản có dưới 100 Đơn Vị Quỹ). Lệnh mua chuyển đổi không áp dụng mức đầu tư tối thiểu. Lệnh Bán Chuyển Đổi tối thiểu là 10 (mười) Đơn Vị Quỹ hoặc toàn bộ Số dư trong tài khoản (nếu trong Tài khoản có dưới 10 Đơn Vị Quỹ). Lệnh mua chuyển đổi không áp dụng mức đầu tư tối thiểu.

Bản cáo bạch đã được nộp lên UBCK ngày 05/10/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 20/10/2020.

Nội dung chi tiết của Bản cáo bạch, Nhà Đầu tư vui lòng tham khảo tại đây.

TCBF Thông báo cập nhật Bản cáo bạch ngày 20/10/2020.

TCC xin thông báo về việc cập nhật bản cáo bạch của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) liên quan tới việc thay đổi các mức đầu tư tối thiểu của các lệnh mua, lệnh bán và lệnh chuyển đổi kể từ ngày 20/10/2020 cụ thể:

Loại lệnh Mức tối thiểu hiện nay Mức tối thiểu từ 20/10/2020
Lệnh mua Mức đầu tư tối thiểu (tính theo giá trị Lệnh Mua) là 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng) Mức đầu tư tối thiểu (tính theo giá trị Lệnh Mua) là 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)
Lệnh bán Lệnh Bán tối thiểu là 100 (một trăm) Đơn Vị Quỹ, ngoại trừ trường hợp Lệnh Bán yêu cầu giảm số Đơn Vị Quỹ nắm giữ về 0 (không). Lệnh Bán tối thiểu là 10 (mười) Đơn Vị Quỹ, ngoại trừ trường hợp Lệnh Bán yêu cầu giảm số Đơn Vị Quỹ nắm giữ về 0 (không).
Lệnh chuyển đổi Lệnh Bán Chuyển Đổi tối thiểu là 100 (một trăm) Đơn Vị Quỹ hoặc toàn bộ Số dư trong tài khoản (nếu trong Tài khoản có dưới 100 Đơn Vị Quỹ). Lệnh mua chuyển đổi không áp dụng mức đầu tư tối thiểu. Lệnh Bán Chuyển Đổi tối thiểu là 10 (mười) Đơn Vị Quỹ hoặc toàn bộ Số dư trong tài khoản (nếu trong Tài khoản có dưới 10 Đơn Vị Quỹ). Lệnh mua chuyển đổi không áp dụng mức đầu tư tối thiểu.

Bản cáo bạch đã được nộp lên UBCK ngày 05/10/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 20/10/2020.

Nội dung chi tiết của Bản cáo bạch, Nhà Đầu tư vui lòng tham khảo tại đây.