Công bố thông tin

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương công bố thông tin về Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại 31/12/2019

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại 31/12/2019

Chi tiết về báo cáo/ quyết định Quý khách vui lòng xem tại ĐÂY.

Trân trọng,

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương công bố thông tin về Nghị quyết số 49/2020/NQ-HĐQT-TCC ngày 26/03/2020 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về Nghị quyết số 49/2020/NQ-HĐQT-TCC ngày 26/03/2020 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Chi tiết về báo cáo/ quyết định Quý khách vui lòng xem tại ĐÂY.

Trân trọng,

Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom – TCFF (ngày giao dịch 26/03/2020)

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom – TCFF (ngày giao dịch 26/03/2020)

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng,

Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom – TCEF (Ngày giao dịch 26/03/2020)

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Cổ phiếu  Techcom – TCEF (Ngày giao dịch 26/03/2020)

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng,

Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – TCBF (ngày giao dịch 26/03/2020)

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu  Techcom – TCBF (ngày giao dịch 26/03/2020)

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng,