ĐHNĐT

TCBF Thông báo tổ chức Đại hội Nhà Đầu tư lần thứ hai về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Quỹ

Techcom Capital công bố thông tin và  tài liệu họp Đại hội Nhà Đầu tư lần thứ hai về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF)

Hình thức: Họp trực tiếp.

Thời gian họp: 16h00 ngày Thứ Ba 12/11/2019.

Chi tiết Quý khách vui lòng xem tại:

1. Thu moi                          2. Giay uy quyen

3. Tai lieu dai hoi                4. Chuong trinh hop

5. Phieu bieu quyet             TCBF Quy che Dai hoi

Trân trọng,

TCBF CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHNDT về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Quỹ họp trực tiếp ngày 17/10/2019.

TCBF CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHNDT về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Quỹ họp trực tiếp ngày 17/10/2019.

Thông tin chi tiết Nhà Đầu tư vui lòng xem tại đây:

Trân trọng

TCBF Thông báo tổ chức Đại hội Nhà Đầu tư về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Quỹ

Techcom Capital công bố thông tin và  tài liệu họp Đại hội Nhà Đầu tư về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF)

Hình thức: Họp trực tiếp.

Thời gian họp: 16h00 ngày Thứ Năm 17/10/2019.

Chi tiết Quý khách vui lòng xem tại:

1. Thu moi                          2. Giay uy quyen

3. Tai lieu dai hoi                4. Chuong trinh hop

5. Phieu bieu quyet             TCBF Quy che Dai hoi

Trân trọng,