Công bố thông tin

Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom – TCEF (22/01/2019)

Link báo cáo: TCEF_GiaTriTaiSanRong_QuyMo_PL24_TT183_Ngay_20190121

Link báo cáo giá trị tài sản ròng của quỹ từ ngày 15/01/2019 đến 21/01/2019:   TCEF_BC_Tuan_20190121

Link báo cáo thay đổi giá trị TSR, giao dịch CCQ từ ngày 15/01/2019 đến 21/01/2019:   TCEF_BaoCaoThayDoiGiaTriTSR,GiaoDichChungChi_QuyMo_TT183_PL26_Tuan_20190121

Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom – TCEF (21/01/2019)

Link báo cáo: TCEF_GiaTriTaiSanRong_QuyMo_PL24_TT183_Ngay_20190120

Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – TCBF (22/01/2019)

Link báo cáo: TCBF_BC_Ngay_20190121

Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom – TCFF (22/01/2019)

Link báo cáo: TCFF_BC_ngay 21012019

Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom – TCFF (21/01/2019)

Link báo cáo: TCFF_BC_ngay 20012019

Link báo cáo thay đổi giá trị TSR, giao dịch CCQ từ ngày 14/01/2019 đến 20/01/2019: TCFF_BaoCaoThayDoiGiaTriTSR,GiaoDichChungChi_QuyMo_TT183_PL26_Tuan 20012019