Công bố thông tin

Thông báo kết quả giao dịch người nội bộ Tháng 1/2018

Link báo cáo:

Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom – TCEF (08/01/2018)

1. Báo cáo giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF):

Link: TCEF_BC_Tuan_20180108

2. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ:

Link: TCEF_BaoCaoThayDoiGiaTriTSR,GiaoDichChungChi_QuyMo_TT183_PL26_Tuan_20180…

Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – TCBF (ngày 10/01/2018)

1. Báo cáo giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) – Tuần từ 06/01/2018 đến 10/01/2018  :

Link: TCBF_BC_Tuan_20180110

2. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ:

Link: TCBF_BaoCaoThayDoiGiaTriTSR,GiaoDichChungChi_QuyMo_TT183_PL26_Tuan_20180…

3. Báo cáo giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) – Ngày  10/01/2017  :

Link: TCBF_BC_Ky_20180110

Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư BĐS Techcom – TCREIT (ngày 10/01/2018)

Link báo cáo: TCREIT 10012018

Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – TCBF (ngày 08/01/2018)

Link báo cáo: TCBF_BC_Ky_20180108