Công bố thông tin

Quỹ TCBF – KQGD người liên quan người nội bộ tháng 3/2018

Link báo cáo: TCBF KQGD nguoi noi bo T3 2018

Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom – TCEF (16/03/2018)

1. Báo cáo giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF):

Link: TCEF_BC_Tuan_20180312

2. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ:

Link: TCEF_BaoCaoThayDoiGiaTriTSR,GiaoDichChungChi_QuyMo_TT183_PL26_Tuan_20180…

Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – TCBF (ngày 16/03/2018)

1. Báo cáo giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) – Tuần từ 08/03/2018 đến 14/03/2018  :

Link: TCBF_BC_Tuan_20180314

2. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ:

Link: TCBF_BaoCaoThayDoiGiaTriTSR,GiaoDichChungChi_QuyMo_TT183_PL26_Tuan_20180…

3. Báo cáo giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) – Ngày  14/03/2017  :

Link: TCBF_BC_Ky_20180314

Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư BĐS Techcom – TCREIT (ngày 14/03/2018)

Link báo cáo: TCREIT 14032018

Quỹ TCEF – Tài liệu họp Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2017

Link tài liệu:

1. TCEF Thu moi

2. TCEF Giay uy quyen

3. TCEF Noi dung chuong trinh

4. TCEF Noi dung xin y kien NDT