Công bố thông tin

TCFF Công bố thông tin Báo cáo tháng 6/2020

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về báo cáo tháng 6/2020 Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom TCFF

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng,

TCREIT CBTT báo cáo tháng 6/2020

Techcom Capital công bố thông tin báo cáo tài chính và báo cáo kết quả hoạt động tháng 6/2020 Quỹ đầu tư Bất động sản  Techcom Việt Nam – TCREIT

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng.

TCEF Công bố thông tin báo cáo tháng 6/2020

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về báo cáo tháng 6/2020 Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom TCEF

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng,

TCBF CBTT báo cáo tháng 6/2020

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về báo cáo tháng 6/2020 Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom TCBF

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng,

Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – TCBF (ngày giao dịch 06/07/2020)

Kính gửi Quý Nhà Đầu tư,

Techcom Capital công bố thông tin về Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu  Techcom – TCBF (ngày giao dịch 06/07/2020)

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng,