Công bố thông tin

TCBF CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHNDT về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Quỹ họp trực tiếp ngày 17/10/2019.

TCBF CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHNDT về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Quỹ họp trực tiếp ngày 17/10/2019.

Thông tin chi tiết Nhà Đầu tư vui lòng xem tại đây:

Trân trọng

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương công bố thông tin về báo cáo tài chính Quý III năm 2019

Kính gửi Quý khách,

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương công bố thông tin về Báo cáo tài chính Quý III năm 2019.

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại ĐÂY.

Trân trọng,

Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – TCBF (Ngày giao dịch 14/10/2019)

Techcom Capital công bố thông tin về Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu  Techcom – TCBF (Ngày giao dịch 14/10/2019)

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng,

TCFF Thông báo cập nhật Bản cáo bạch

Thông báo cập nhật bản cáo bạch Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom hiệu lực ngày 10/10/2019.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Tóm tắt các thay đổi: xem tại đây.

Trân trọng,

CBTT về ngày chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản

Kính gửi Quý khách,

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương công bố Nghị quyết số 355/2019/NQ-HĐQT-TCC ngày 04/10/2019 về ngày chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản và nội dung trình Đại hội đồng cổ đông.
Chi tiết nội dung vui lòng xem tại ĐÂY.

Trân trọng