Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom – TCEF (19/06/2018)

Link báo cáo: TCEF_GiaTriTaiSanRong_QuyMo_PL24_TT183_Ngay_20180618

Link báo cáo giá trị tài sản ròng của quỹ từ ngày 12/06/2018 đến 18/06/2018: TCEF_BC_Tuan_20180618

Link báo cáo thay đổi giá trị TSR, giao dịch CCQ từ ngày 12/06/2018 đến 18/06/2018: TCEF_BaoCaoThayDoiGiaTriTSR,GiaoDichChungChi_QuyMo_TT183_PL26_Tuan_20180618

Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom – TCEF (18/06/2018)

Link báo cáo: TCEF_GiaTriTaiSanRong_QuyMo_PL24_TT183_Ngay_20180617

Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom – TCEF (15/06/2018)

Link báo cáo: TCEF_GiaTriTaiSanRong_QuyMo_PL24_TT183_Ngay_20180614

Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom – TCEF (14/06/2018)

Link báo cáo: TCEF_GiaTriTaiSanRong_QuyMo_PL24_TT183_Ngay_20180613

Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư trái phiếu Techcom – TCBF (13/6/2018)

1. Báo cáo giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – Tuần:

Link báo cáo: TCBF_BC_Tuan_20180613

2. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ:

Link báo cáo: TCBF_BaoCaoThayDoiGiaTriTSR,GiaoDichChungChi_QuyMo_TT183_PL26_Tuan_20180613

3. Báo cáo giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) – Ngày  13/06/2018 :

Link báo cáo: TCBF_BC_Ky_20180613