Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư BĐS Techcom – TCREIT (ngày 22/02/2018)

Link báo cáo: TCREIT20180221

Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – TCBF (ngày 22/02/2018)

1. Báo cáo giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) – Tuần từ 15/02/2018 đến 21/02/2018  :

Link: TCBF_BC_Tuan_20180221

2. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ:

Link: TCBF_BaoCaoThayDoiGiaTriTSR,GiaoDichChungChi_QuyMo_TT183_PL26_Tuan_20180…

3. Báo cáo giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) – Ngày  21/02/2017  :

Link: TCBF_BC_Ky_20180221

CBTT V/v thay đổi thành viên kiểm toán nội bộ của Công ty QLQ Kỹ thương

Link CBTT:

TCBF – Thông báo giao dịch người nội bộ Tháng 2/2018

Link báo cáo:

Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – TCBF (ngày 13/02/2018)

Link báo cáo: TCBF_BC_Ky_20180212