Quỹ TCREIT – Biên bản họp ĐHNĐT thường niên năm tài chính 2017

Link báo cáo:

Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom – TCEF (16/04/2018)

1. Báo cáo giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF):

Link: TCEF_BC_Tuan_20180416

2. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ:

Link: TCEF_BaoCaoThayDoiGiaTriTSR,GiaoDichChungChi_QuyMo_TT183_PL26_Tuan_20180…

Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – TCBF (ngày 18/04/2018)

1. Báo cáo giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) – Tuần từ 12/04/2018 đến 18/04/2018  :

Link: TCBF_BC_Tuan_20180418

2. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ:

Link: TCBF_BaoCaoThayDoiGiaTriTSR,GiaoDichChungChi_QuyMo_TT183_PL26_Tuan_20180418

3. Báo cáo giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) – Ngày  18/04/2017  :

Link: TCBF_GiaTriTaiSanRong_QuyMo_PL24_TT183_Tuan_20180418

Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư BĐS Techcom – TCREIT (ngày 18/04/2018)

Link báo cáo: TCREIT 2018 04 18

Quỹ TCEF – CBTT Báo cáo Quý I/2018

Link báo cáo: