Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom – TCEF (05/06/2018)

Link báo cáo: TCEF_GiaTriTaiSanRong_QuyMo_PL24_TT183_Ngay_20180604

Link báo cáo thay đổi giá trị TSR, Giao dịch CCQ (từ ngày 29/05/2018 đến 04/06/2018): TCEF_BaoCaoThayDoiGiaTriTSR,GiaoDichChungChi_QuyMo_TT183_PL26_Tuan_20180604

Link báo cáo tuần (từ ngày 29/05/2018 đến 04/06/2018): TCEF_BC_Tuan_20180604