Tin tức

TCEF Công bố thông tin báo cáo tháng 10/2020

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về báo cáo tháng 10/2020 Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom TCEF

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng,

 

Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom – TCEF (Ngày giao dịch 05/11/2020)

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom – TCEF (Ngày giao dịch 05/11/2020).

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng,

Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom – TCFF (ngày giao dịch 05/11/2020)

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom – TCFF (ngày giao dịch 05/11/2020).

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng,

TCFF CBTT Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư bất thường ngày 14/10/2020

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư bất thường về việc sửa đổi, bổ su ng Điều lệ quỹ và ủy quyền cho Ban đại diện quỹ quyết định mức giá dịch vụ quản lý quỹ – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom (TCFF) ngày 14/10/2020

Chi tiết Quý khách vui lòng xem tại:

  1. Biên bản họp
  2. Nghị quyết
  3. Điều lệ quỹ

Trân trọng,

Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom – TCFF (ngày giao dịch 31/08/2020)

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom – TCFF (ngày giao dịch 31/08/2020).

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng,