TCREIT Công bố thông tin báo cáo tháng 3/2021

Techcom Capital công bố thông tin báo cáo tài chính và báo cáo kết quả hoạt động tháng 3/2021 Quỹ đầu tư Bất động sản  Techcom Việt Nam – TCREIT

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng,