TCBF Thông báo giá dịch vụ giao dịch CCQ Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) có hiệu lực từ ngày 01/12/2020.

TCC xin thông báo về chương trình đầu tư CCQ theo chương trình Vạn Lộc An Gia kể từ ngày 01/12/2020.

Nội dung chi tiết, Nhà Đầu tư vui lòng tham khảo tại đây.

Thông tin liên quan tới việc cập nhật bản cáo bạch tương ứng, Nhà Đầu tư vui lòng tham khảo tại đây.