TCC Thông báo thay đổi giá dịch vụ mua lại và giá dịch vụ chuyển đổi Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF)

Kính gửi quý khách,

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương (TCC) xin trân trọng thông báo về việc thay đổi Giá dịch vụ mua lại và giá dịch vụ chuyển đổi khi giao dịch Chứng Chỉ Quỹ (CCQ) Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF) áp dụng từ ngày 15/02/2021 như sau:

 

STT Nội dung Chi tiết
1 Ngày giao dịch (ngày T)
  • Các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu (tần suất giao dịch hàng ngày).
  • Ngày Giao Dịch sẽ không bao gồm các ngày nghỉ lễ, kể cả nghỉ bù theo quy định của pháp luật.
2 Thời điểm đóng sổ lệnh 14h45 ngày T-1
3 Số tiền đầu tư tối thiểu 10.000 Việt Nam Đồng
4 Số dư tài khoản tối thiểu Không áp dụng
5 Giá dịch vụ phát hành 0%
6 Giá dịch vụ mua lại:

 

Giá dịch vụ Nhà Đầu tư phải trả khi bán lại CCQ cho Quỹ

Thời gian nắm giữ CCQ Giá dịch vụ mua lại (% giá trị lệnh bán)
0 đến dưới 6 tháng 1,00%
Từ tròn 6 đến tròn 9 tháng 0,75%
Từ trên 9 đến tròn 12 tháng 0,50%
Từ trên 12 tháng trở lên 0,00%
7 Giá dịch vụ chuyển đổi chứng chỉ quỹ:

 

Giá dịch vụ Nhà Đầu tư phải trả khi chuyển đổi từ chứng chỉ quỹ TCEF sang các chứng chỉ quỹ khác của các Quỹ do TCC quản lý

TCEF => TCBF

0 đến dưới 6 tháng 1,00%
Từ tròn 6 đến tròn 9 tháng 0,75%
Từ trên 9 đến tròn 12 tháng 0,50%
Từ trên 12 tháng trở lên 0,00%

TCEF => TCFF

0 đến dưới 6 tháng 1,00%
Từ tròn 6 đến tròn 9 tháng 0,75%
Từ trên 9 đến tròn 12 tháng 0,50%
Từ trên 12 tháng trở lên 0,00%

Chi tiết Quý khách vui lòng xem tại đây.

Trân trọng thông báo./.