TCBF Thông báo cập nhật Bản cáo bạch ngày 11/11/2020.

TCC xin thông báo về việc cập nhật bản cáo bạch của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF)

Bản cáo bạch đã được nộp lên UBCK ngày 28/10/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 11/11/2020.

Nội dung chi tiết của Bản cáo bạch, Nhà Đầu tư vui lòng tham khảo tại đây.