TCBF CBTT Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư bất thường lần thứ hai ngày 27/10/2020

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư bất thường lần thứ hai về việc sửa đổi, bổ su ng Điều lệ quỹ và ủy quyền cho Ban đại diện quỹ quyết định mức giá dịch vụ quản lý quỹ – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) ngày 27/10/2020

Chi tiết Quý khách vui lòng xem tại:

  1. Biên bản họp
  2. Nghị quyết
  3. Điều lệ quỹ

Trân trọng,